Освітній та професійний рівень робочої сили України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The essence of innovation policy in educational sphere and its principies were grounded in the article. Educational innovations, their forms, condition and development of educational and professional levels of labour force in a labour- market were analysed. The author set out the results of analysis of labour farse supply in Ukraine in 2001—2009.
У статті обґрунтовано сутність інноваційної політики в освітній сфері та її принципи. Розглянуто освітні інновації, їх види, стан та розвиток освітнього та професійного рівнів робочої сили на ринку праці. Представлено результати аналізу попиту та пропозиції робочої сили в Україні за 2001—2009 рр.
В статье обоснована сущность инновационной политики в сфере образования и ее принципы. Рассмотрены образовательные инновации, их виды, состояние и развитие образовательного и профессионального уровней рабочей силы на рынке труда. Представлены результаты анализа спроса и предложения рабочей силы в Украине за 2001—2009 гг.
Description
Keywords
освіта, освітні інновації, ринок праці, робоча сила, попит, пропозиція, структура, структурні зрушення, educational innovations, labour force, demand, supply, structure, structural changes, образование, образовательные инновации, рынок труда, рабочая сила, спрос, предложение, структура, структурные сдвиги
Citation
Антонюк В.Н. Освітній та професійний рівень робочої сили України / В. Н. Антонюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 258–266.
Collections