Технологічний розвиток підприємства: сучасні напрями та тенденції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність технологічного розвитку як фактора конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано напрями і проблеми цього процесу, визначено завдання технологічного реінжинірингу на підприємстві.
The necessity fo technological development, as a factor of competitive advantages of enterprise was grounded. The directions and problems of this process, the tasks of technological reengineering at an enterprise were described.
Description
Keywords
технології, технологічний розвиток, технологічний прорив, технологічний реінжиніринг, technologies, technological development, technological break, technological reengineering
Citation
Васильков В. Г. Технологічний розвиток підприємства: сучасні напрями та тенденції / В. Г. Васильков // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 193-196.