Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність, види та принципи побудови калькуляційних систем, що забезпечують співвіднесення витрат з їх носіями з метою інформаційного забезпечення процесу управління та здійснення функцій їх планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання. Визначено роль калькуляційних систем у контролінгу. Розглянуто існуючі підходи до класифікації калькуляційних систем і запропоновано їх класифікацію за низкою найбільш значущих ознак.
The article dwells to the essence, types and principles of calculation systems construction, which ensure the correlation of costs with their carriers to support the information management process and realization of the planning, accounting, monitoring, analysis and management functions. The author defined the role of Calculation systems in controlling, existing approaches to the classification of calculation systems and proposed a classification of some of the most noticeable features.
Рассмотрена сущность, виды и принципы построения калькуляционных систем, обеспечивающих соотнесение затрат с их носителями с целью информационного обеспечения процесса управления и осуществления функций их планирования, учета, контроля, анализа и регулирования. Определена роль калькуляционных систем в контроллинге. Рассмотрены существующие подходы к классификации калькуляционных систем и предложена их классификация по ряду наиболее значимых признаков.
Description
Keywords
контролінг, витрати, калькуляційна система, controlling, costs, calculation system, контроллинг, затраты, калькуляционная система
Citation
Одінцова Т. М. Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю / Т. М. Одінцова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 447-455.
Collections