№ 27

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Влада в організації господарської системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01) Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena
  У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
 • Item
  Модель взаємоузгодження складових сукупного попиту як інструмент державного коригування шоків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26) Ремізова, І. А.
  У статті досліджено варіанти коригування шоків сукупного попиту з метою досягнення макроекономічної збалансованості. Побудовано модель взаємоузгодження складових сукупного попиту та на її основі складений баланс заощаджень та інвестицій національної економіки на 2010 рік. Обраховано ICOR (Incremental Capital Output Ratio), який є одним із основних індикаторів ефективності інвестицій в основний капітал.
 • Item
  Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-16) Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна
  У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних і статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, який би міг приймати науково обґрунтовані рішення та робити правильні висновки на основі статистичних даних. Є нагальна потреба у створенні курсів, аналогічних тим, які читаються у провідних університетах Європи, США, Канади і яким ще недостатньо приділяється уваги в нашій країні, а саме практичному їх застосуванню в різних сферах економіки. Це курси по «Застосуванню методів математичної статистики до аналізу економічних даних».
 • Item
  Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30) Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович
  У публікації розглядається нелінійна модель ділового циклу, яка описується різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджується проблема побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера та даної моделі.
 • Item
  Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-21) Піскунова, Олена Валеріївна
  Розроблено модель динаміки малого підприємства у дискретному часі. Модель дозволяє досліджувати вплив на розвиток підприємства якості продукції, що виробляється, від якої залежить рівень цін на продукцію підприємства. Розглянуто випадки детермінованої, стохастичної та нечіткої якості продукції, що виробляється.
 • Item
  Дослідження виробничих функцій комплексної змінної
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-06) Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна
  У статті розглядається історичний розвиток комплексних чисел і пропонується дослідження виробничих функцій за допомогою представлення у вигляді функцій комплексних змінних. Для демонстрації деяких прикладів використано пакет програм Mathematica 8. Доведено, що виробничі функції комплексного змінного мають право на існування і значно розширюють інструментальну базу дослідника.
 • Item
  Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30) Самборський, Олександр Володимирович
  Система збалансованих показників є одним із компонентів інформаційно-аналітичних систем бізнес-аналізу, що забезпечує результативність, повноту та контроль за діючою стратегією, а в поєднанні з інформаційними моделями може бути пристосована для управління процесами збільшення вартості підприємства.
 • Item
  Міжнародна практика відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  У статті представлено практику відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць відповідно до МСБОДС 4 «Вплив змін курсових різниць».
 • Item
  Вплив професійних ризиків бухгалтера на стан економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23) Гнилицька, Лариса Володимирівна
  Стаття присвячена дослідженню організаційних аспектів бухгалтерського обліку (в частині роботи облікового персоналу) та обґрунтуванню доцільності інтеграції в облікову систему спеціальних методів перевірки, властивих економічній безпеці, як інструментів упередження виникнення професійних ризиків бухгалтера.
 • Item
  Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-20) Одінцова, Т. М.
  Розглянуто сутність, види та принципи побудови калькуляційних систем, що забезпечують співвіднесення витрат з їх носіями з метою інформаційного забезпечення процесу управління та здійснення функцій їх планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання. Визначено роль калькуляційних систем у контролінгу. Розглянуто існуючі підходи до класифікації калькуляційних систем і запропоновано їх класифікацію за низкою найбільш значущих ознак.
 • Item
  Методичні та організаційні аспекти оцінки суттєвості при аудиті фінансової звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12) Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan
  У статті розглядається міжнародний досвід оцінки суттєвості та даються пропозиції щодо методичних та організаційних аспектів у сфері кількісної та якісної оцінки суттєвості викривлень, як на рівні фінансової звітності в цілому, так і на рівні статей звітності та рахунків обліку, з метою подолання суб’єктивізму при підготовці аудиту фінансової звітності.
 • Item
  Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20) Олійник, Яна Вікторівна
  У статті здійсненна постановка проблеми формалізації та порядку розкриття в обліковій політиці підприємств — платників податків методики і організації обліку розрахунків з бюджетом при оподаткуванні діяльності та запропоновано пропозиції щодо її вирішення шляхом урахування вимог податкового законодавства та удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні.
 • Item
  Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектору економіки у процедурі банкрутства — мирової угоди
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06) Іванова, Людмила Борисівна
  Досліджено нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів реального сектора економіки в антикризовому управлінні на одному з етапів відновлювання платоспроможності — мирової угоди. Детально розглянуто питання розстрочення, відстрочення, прощення податкового боргу у контексті положень, які розроблені до відповідних статей Податкового кодексу України.
 • Item
  Стабілізуючі та дестабілізуючі фактори зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового податку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12) Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna
  У статті зазначено визначальні чинники, що впливають на податкові надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету; обґрунтовано доцільність аналізу факторів зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового податку в Україні, визначено взаємозв’язок між ними; запропоновано систематизація даних факторів за напрямом впливу на обсяг надходжень ПДФО до бюджету — стимулюючі та дестимулюючі чинники; застосовано методику багатовимірного ранжирування факторів різного спрямування та розмірності, наголошено на необхідності врахування вагомості впливу досліджених факторів під час процесу адміністрування ПДФО; проведено аналіз середньомісячної заробітної плати в регіональному та галузевому розрізах, визначено її вплив на обсяги надходжень ПДФО до бюджету, окреслені вектори реформування соціальних гарантій у сфері оплати праці.
 • Item
  Зарубіжна практика оподаткування в аграрному секторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13) Іваськo, Інна Михайлівна
  У статті проведений порівняльний аналіз спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, які запроваджені в Україні, Росії та Білорусі. Виявлено недоліки цих режимів та наведено пропозиції щодо удосконалення фіксованого сільськогосподарського податку в Україні.
 • Item
  Визначення оптимальної суми підкріплення готівкою точки обслуговування комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01) Іващенко, Л. В.
  У статті розглядається можливість і переваги управління готівковими грошовими потоками банку на прикладі розрахунку оптимальної суми підкріплення каси банкомата готівкою з використанням моделі керування запасами Уілсона.
 • Item
  Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-17) Бойко, Ю. І.
  У статті проведено статистичний аналіз динаміки податкових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розраховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надходжень до Державного та місцевого бюджету відносно зведеного.
 • Item
  Суть і значення дистанційного банківського обслуговування в міжнародному електронному бізнесі: в контексті розвитку новітніх інструментів банківської системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-11) Чумак, Н. В.
  Використання новітніх технологій дистанційного банківського обслуговування розвантажить банківські офіси, забезпечить банки висококваліфікованими кадрами, знизить вартість і розширить часові та географічні кордони проведення банківських операцій, дасть можливість отримати не тільки характеристику товару, але й відгуки споживачів, що мали досвід використання відповідних банківських продуктів.
 • Item
  Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15) Силантьєв, Сергій Олексійович
  Проведена класифікація моделей визначення ціни похідних фінансових інструментів (ПФІ) з використанням відсоткової ставки. На основі запропонованого експериментального методу побудована середньострокова динаміка відсоткової ставки акцій компаній ІВМ і APPLE. За три місяці 2011 року, з травня по серпень, відсоткова ставка на акції компанії APPLE зменшилася з 1.015 до 1.005, а компанії ІВМ з 0.985 до 0.965. У грудні відсоткова ставка збільшилася до 1.01 і 0.99 відповідно.
 • Item
  Реалізація фіскальної функції податку на прибуток підприємств в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-05) Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Марченко, О. В.
  У статті розглянуто основні проблеми реалізації фіскальної функції податку на прибуток підприємств, визначено його роль у податковому стимулюванні економіки, запропоновано окремі стратегічні напрямки вдосконалення податкової політики в Україні