Оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на базі нейронної мережі Хопфілда

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-10-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено методологічний підхід до оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на основі математичного апарату нейронних мереж Хопфілда, що дозволяє врахувати змінювані в часі множини кількісних та якісних параметрів, і з мінімальними грошовими та часовими витратами ідентифікувати відповідний рівень використання стратегічного потенціалу — один з еталонів мережі Хопфілда, що є найбільш схожим до того, який характеризує діяльність підприємства.
The methodological approach to evaluating the level of strategic potential using on the basis of the mathematical apparatus of neural networks Hopfild is presented in the article. It allows to consider time-variable sets of quantitative and qualitative parameters, and to identify with minimal money and time costs the appropriate level of strategic potential using, which is one of the network Hopfild standards that is the most similar to characterizing the activities of the company.
Description
Keywords
стратегічний потенціал підприємства, нейронна мережа Хопфілда, strategic potential of enterprise, neural networks Hopfild, 005.21:658
Citation
Азарова А. О. Оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на базі нейронної мережі Хопфілда / А. О. Азарова, О. В. Антонюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 119–128.