Випуск № 85

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Заболоцький, Т. М.
  У роботі розглянуто проблему статистичного аналізу характеристик портфелю акцій із найменшим рівнем VaR. За умови, що дохідності акцій є незалежними та нормально розподіленими, знайдено умовні та безумовні розподіли характеристик портфелю: дохідності, дисперсії та VaR. Крім того, показано, що математичне сподівання оцінки дисперсії портфелю не існує.
 • Item
  Сучасні підходи до моделювання операційного ризику
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Водзянова, Наталія Костянтинівна
  У статті узагальнено основні підходи, що можуть бути використані комерційними банками України при моделюванні операційного ризику. Основні математичні моделі проаналізовано на предмет можливості їх застосування для отримання кількісної оцінки операційного ризику, на який наражається банківська установа.
 • Item
  Застосування поняття прискорення для оцінювання рівня інфляції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Маханець, Л. Л.
  У статті розглянуто можливість використання понять еконофізики, зокрема класичної механіки, для аналізу фінансового ризику. Показано, що прискорення можна використовувати для прогнозування темпу інфляції. Здійснено розрахунок темпів інфляції як другої похідної від залежності обсягу грошової маси від часу. Порівняння розрахованих темпів інфляції та статистичних даних і показників точності прогнозу підтверджують достовірність зроблених припущень.
 • Item
  Політичні ризики та їх вплив на прийняття іноземним інвестором рішення щодо доцільності здійснення реального інвестування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Суханова, Г. П.
  Стаття присвячена аналізу ризиків, що притаманні здійсненню реального інвестування іноземним інвестором. У статті розглянуто політичні та валютні ризики, представлена карта політичних циклів. Запропоновано моделі обчислення ключових показників ефективності інвестиційного проекту з урахуванням життєвого циклу інвестиційного проекту та терміну окупності інвестицій. Також запропоновано механізм вибору одного з альтернативних інвестиційних проектів з урахуванням ризику, використовуючи впроваджені авторами моделі.
 • Item
  Класифікація моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Силантьєв, Сергій Олексійович
  Проведено класифікацію моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів (ПФІ), починаючи з часів створення першої моделі Л. Башельє у 1900 році і до сучасних моделей. Основою класифікації обрано об’єктно-орієнтований підхід, який дозволив визначити 10 класів моделей ціноутворення ПФІ для 77 широко розповсюджених моделей ПФІ.
 • Item
  Моделювання відповідності кредитного портфеля комерційного банку кредитній політиці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Середюк, В. Б.
  У роботі запропоновано новий підхід до аналізу структури кредитного портфеля, із застосуванням інструментарію нечіткої логіки, на основі якого побудовано економіко-математичну модель оцінювання відповідності структури кредитного портфеля кредитній політиці комерційного банку, яка ухвалена його керівництвом, у сфері кредитування фізичних осіб.
 • Item
  Використання системи одночасових рівнянь для оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності комерційних банків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Петрюк, О. І.
  У статті запропоновано оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності банків з використанням систем одно часових рівнянь.
 • Item
  Формування державної системи стратегічного планування економічного і технологічного розвитку в Україні: методологія та практика
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Мусіна, Л. А.
  Викладено підходи до формування в Україні узгодженої системи стратегічних документів економічного і технологічного розвитку на довго-, середньо- та короткостроковий періоди, зокрема до змісту та інструментів обґрунтування пріоритетів, ключових цілей і завдань розвитку, управління їх реалізацією.
 • Item
  Оцінювання інтегрованих економічних збитків довкіллю внаслідок негативного впливу шкідливих викидів автотранспорту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кушнір, О. К.
  Оцінено збитки внаслідок забруднення приземистого шару атмосфери автотранспортом по центральній частині міста Тернопіль. Розглянуто моделювання економічних збитків на основі реальних концентрацій шкідливих речовин. Проведено розрахунок інтегрованих збитків із застосуванням динамічної моделі економічних збитків. Проаналізовано переваги і недоліки традиційної методики визначення збитків довкіллю та запропонованої методики, що ґрунтується на реальних концентраціях шкідливих речовин.
 • Item
  Моделювання процесу фінансового планування у комерційному банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Козак, О. Ю.
  У статті викладено методологію та розроблено модель оптимізації фінансового планування у комерційному банку на основі його динамічного балансу.
 • Item
  Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Хохлов, В. Ю.
  Оптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних.
 • Item
  Оцінювання ризику банкрутства емітента цінних паперів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Горовий, В. В.
  Основні, використовувані у світі підходи до оцінювання ризику банкрутств емітентів цінних паперів не завжди можуть бути використані в умовах українського фондового ринку, недостатньо нерозвинутого як з точки зору інфраструктури, так і з точки зору доступності статистичної інформації, і тому потребують деякого коригування. У даній статті досліджено особливості основних концептуальних підходів до оцінювання ризику банкрутств емітентів цінних паперів, а також розглянуто приклад із використанням нечіткомножинного підходу
 • Item
  Концепція моделювання ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Мержинський, Є. К.
  У статті сформульовано авторську концепцію формування ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу з метою одержання максимального еколого-економічного ефекту від розподілу інвестиційних ресурсів між промисловими підприємствами регіону.
 • Item
  Концепція моделювання системних характеристик фінансових активів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О.
  Запропоновано новий підхід до аналізу фінансових інструментів, який полягає у тому, що урахування їх динамічних властивостей та взаємозв’язок основних показників торгів здійснюється на основі диференціальних рівнянь руху активів та нерозривності фінансових потоків торгів, і який відкриває нові перспективи у моделюванні на їх основі системних характеристик активів та побудові системи динамічних і статичних індикаторів якості фінансових інструментів з метою обґрунтування інвестиційних рішень.
 • Item
  Статистична оцінка моделі Леонтьєва економічної системи регіону на прикладі Чернівецької області
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дронь, В. С.
  У роботі запропоновано метод побудови статистичного наближення реальної матриці коефіцієнтів прямих виробничих витрат (технологічної матриці) лінійної моделі міжгалузевого балансу (моделі Леонтьєва) за даними державних статистичних спостережень. Сформульовано основні висновки щодо побудови та дослідження моделі на прикладі Чернівецької області.
 • Item
  Аналіз моделей прогнозування стану чисельності населення з використанням методів еконофізики
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-07) Джалладова, Ирада Агаевна; Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Александра Ивановна; Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada
  У статті узагальнюються наявні погляди щодо виникнення понять «стан», «простір», «невизначеність», «стабілізація» в контексті історії пізнання, висвітлюється глибинний науковий зміст цих категорій і дається аналіз механізму їх функціонування виходячи з теорії стохастичних динамічних систем, зокрема явищ економічної теорії. Розглядаються питання, пов’язані з проблемами стабілізації моделей чисельності населення за умов невизначеності. Для моделювання пропонується один з найбільш актуальних та перспективних напрямків сучасної науки — використання фізичних моделей у процесі дослідження різних аспектів діяльності людського суспільства.
 • Item
  Модель максимізації якості інформаційної системи навчального процесу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дем’яненко, Володимир Віталійович; Івашко, Л. М.
  Розроблено економіко-математичну модель максимізаціі якості освітніх послуг. При застосуванні даної моделі щодо визначення якості послуг інформаційної системи маємо можливість отримати такий її варіант, що не тільки забезпечує найвищу якість освітніх послуг ВНЗ, але й оптимальну структуру цієї системи.
 • Item
  Структурна модель дослідження динаміки цінових коливань на товарних ринках
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-15) Бойко, Андрій Сергійович
  Зроблено аналіз робіт, у яких розглядаються проблеми прогнозування поведінки ціни на товарних ринках. Окреслено коло проблем, які з’являються при прогнозуванні ціни на товар. Обґрунтовано використання волатильності прибутковостей цін при прогнозуванні цін на товарних ринках. Запропоновано власну структурну модель дослідження товарного ринку.
 • Item
  Розроблення математичного методу ідентифікації рівня мотивації персоналу засобами нейромережевих технологій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Азарова, А. О.; Ковальчук, О. А.; Ситнік, О. Д.
  Запропоновано метод оцінювання рівня мотивації працівників за допомогою штучної нейронної мережі — багатошарового перцептрону, навчання якого здійснюється на базі алгоритму зворотного розповсюдження помилки.
 • Item
  Оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на базі нейронної мережі Хопфілда
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-16) Азарова, А. О.; Антонюк, О. В.
  У статті представлено методологічний підхід до оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на основі математичного апарату нейронних мереж Хопфілда, що дозволяє врахувати змінювані в часі множини кількісних та якісних параметрів, і з мінімальними грошовими та часовими витратами ідентифікувати відповідний рівень використання стратегічного потенціалу — один з еталонів мережі Хопфілда, що є найбільш схожим до того, який характеризує діяльність підприємства.