Теоретико-методологічні аспекти відповідального інвестування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Університет банківської справи Національного банку України
Abstract
Розкрито сутність відповідального інвестування як однієї з основних інвестиційних стратегій. Визначено вагомі критерії відповідального інвестування, на основі яких здійснюється моніторинг об’єктів інвестування. Проаналізовано основні принципи корпоративної соціальної відповідальності, яких мають дотримуватись потенційні об’єкти інвестування. Узагальнено ключові принципи відповідального інвестування ООН, які повинні бути враховані інвесторами при прийнятті інвестиційних рішень і купівлі цінних паперів. Розглянуто класифікацію індексів стійкого розвитку. Проаналізовано міжнародну практику розробки моделі індексу стійкого розвитку в Росії як запоруки становлення відповідального інвестування.
The nature of responsible investing as one of the main investment strategies has been disclosed. The substantial criteria of responsible investing on the basis of which the monitoring of objects of investing is conducted have been defined. The main principles of corporate social responsibility, which should be followed by potential objects of investing, have been analyzed. The key principles of responsible investing of UN, which should be taken into account by investors during the decision-making process and purchase of securities, have been summarized. The classification of sustainable indexes has been considered. The international practice of designing of sustainable index in Russia as the guaranty of further development of responsible investing has been analyzed.
Description
Keywords
відповідальне інвестування, критерії, принципи, стратегія, індекси стійкого розвитку, responsible investing, criteria, principles, strategy, sustainable indexes
Citation
Петрашко Л. П. Теоретико-методологічні аспекти відповідального інвестування / Л. П. Петрашко, Т. В. Романьок // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. пр. / Ун-т банк. справи Нац. банку України ; ред. Т. Смовженко. – Київ : НВП ПОЛІГРАФСЕРВІС, 2012. – № 2. – С. 159–163.