Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано підходи до здійснення постановки задач нейромережевого моделювання. Показано існування зв’язку між постановкою завдання та ефективністю функціонування результуючої моделі. Для  формалізації процедури постановки задачі запропоновано набір базових задач, для яких  обґрунтовано використання різних видів  нейронних мереж. Розглянуто результати  вирішення завдання валютного дилера в різних постановках.
В статье проанализированы подходы к  осуществлению постановки задач нейросетевого моделирования. Показано существование связи  между постановкой задачи и эффективностью  функционирования результирующей модели. Для  формализации процедуры постановки задачи  предложен набор базовых задач, для решения которых обосновано использование разных видов нейронных сетей. Рассмотрены результаты  решения задачи валютного дилера в различных  постановках.
The paper analyzes the approaches to  formulation the problems for the neural network simulation. It’s grounded the  existence of correlation between formulation of the problem and the performance of the resulting model. To formalize the procedure of the problem formulation it’s proposed a set of basic tasks for which justified the use of different types of neural networks. Also it’sconsidered the results of the solution the foreign exchange dealer problem in various formulations.
Description
Keywords
нейронна мережа, базове завдання, прогнозуван­ня, класифікація, кластеризація, регресія, нейронная сеть, базовая задача, прогнозирова­ние, классификация, кластеризация, регрессия, neural networks, basic task, prediction, classification, clustering, regression
Citation
Минц А. Ю. Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании / А. Ю. Минц // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 189–206.
Collections