Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статье разработана концепция устойчивого развития рынка труда. Определена система показателей для оценки уровня устойчивого развития региональных (локальных) рынков труда. Проведен их сравнительный анализ по областям Республики Беларусь и г. Минске, а также предложены направления развития региональных (локальных) рынков труда Беларуси в контексте устойчивого развития.
The article presents the conception of the sustainable development of labour market. The system of parameters for estimating the level of the sustainable development of regional (local) labour markets is determined. After having carried out their comparative analysis in the regions and Minsk, some drifts of Belarusian regional (local) labour markets in the context of their sustainable development are offered.
У статті розроблено концепцію стійкого розвитку ринку праці. Визначено систему показників для оцінки рівня стійкого розвитку регіональних (локальних) ринків праці. Проведено їх порівняльний аналіз по областях Республіки Білорусь і м. Мінську, а також запропоновано напрями розвитку регіональних (локальних) ринків праці Білорусі в контексті стійкого розвитку.
Description
Keywords
устойчивое развитие, региональный рынок труда, sustainable development, regional labor market, стійкий розвиток, регіональний ринок праці
Citation
Ефименко И. А. Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь / И. А. Ефименко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 144–150.