Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Структурування та моделювання аудиторії сайту є одним з найважливіших завдань, що розв’язуються у процесах аналізу, проекту- вання і моделювання сайту та його функціонування у системі World Wide Web. Стаття присвячена побудові формальної моделі аудиторії сайту за допомогою економіко-математичних моделей та методів. Використання множин для опису аудиторії сайту та її структури в недостатній мірі задовольняє вимогам, що встановлюються для моделі сайту, зокрема врахування міри приналежності користувача до аудиторії сайту. Можливим альтернативним підходом до її моделювання є опис сайту як нечіткої множини.
Structuring and Modeling audience of the site is one of the most important tasks which are resolved by a process of analysis, design and modeling of the site and its functioning system in World Wide Web This article is devoted to construct a formal model of site's audience. Using sets to describe the audience of the site and its structure in an insufficient measure satisfies the requirements set for the model site, including consideration of measures belonging to the user audience site. A possible alternative approach to its modeling is the description of the site as a fuzzy set.
Структуирование и моделирование аудитории сайта является одним из самых важных завданий, которые решаются в процессе анализа, проектирования и моделирования сайта и его функционирования в системе World Wide Web. Стаття посвящена созданию формальной модели сайта с помощью экономико-математических моделелей и методов. Использование множеств для описания аудитории сайта и ее структуры не в полной мере удовлетворяет требованиям, которые устанавлтваются для модели сайта, в частности учета степени принадлежности пользователя к аудитории сайта. Возможным альтернативным подходом к ее моделированию является описание сайта как нечеткого множества.
Description
Keywords
модель аудиторії сайту, Web 2.0, нечіткі множини, міра приналежності користувача, модель аудитории сайта, Web 2.0, нечеткие множества, степень принадлежности пользователя
Citation
Стець О. В. Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту / О. В. Стець, Т. І. Медвідь // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 244–254.