Дослідження попиту та пропозиції на робочу силу в Дніпропетровській області

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто українські тенденції ринку праці. Приведено основні показники попиту та пропозиції ринку праці Дніпропетровської області. Обґрунтовано необхідність комплексного аналізу та прогнозування попиту на робочу силу.
Ukrainian tendencies of labour market are described in the article. Main indicators of demand and supply of Dnipropetrovsk labour market are given. The necessity of complex analysis and prognostication of demand for labour force is proved in the paper.
В статье рассмотрены украинские тенденции рынка труда. Приведены основные показатели спроса и предложения рынка труда Днепропетровской области. Обоснована необходимость комплексного анализа и прогнозирования спроса на рабочую силу.
Description
Keywords
трудові ресурси, зайнятість населення, вакансія, економічне зростання, конкурентоспроможність, Дніпропетровська область, labour force, employment of the population, vacancy, economic growth, competitiveness, Dnipropetrovsk region, трудовые ресурсы, занятость населения, вакансия, экономический рост, конкурентоспособность, Днепропетровская область
Citation
Мазіна М. М. Дослідження попиту та пропозиції на робочу силу в Дніпропетровській області / М. М. Мазіна // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 95-100.
Collections