Інноваційна складова вищої освіти в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано класифікацію інновацій у системі вищої освіти, досліджено кількісні і якісні параметри інноваційного продукту українських ВНЗ. Визначено проблеми та розроблено пропозиції щодо переходу українських вищих навчальних закладів на інноваційний шлях розвитку.
This article proposes a classification of innovation in higher education, research quantitative and qualitative parameters of an innovative product of Ukrainian universities. Identified problems and developed a proposal for a Ukrainian universities for innovations.
В статье предложена классификация инноваций в системе высшего образования, исследованы количественные и качественные параметры инновационного продукта украинских ВУЗов. Определены проблемы и разработаны предложения по переходу украинских высших учебных заведений на инновационный путь развития.
Description
Keywords
інновації, інновації у вищій освіті, інноваційний продукт ВНЗ, якісний рівень підготовки фахівців, innovation, innovation in higher education, innovation university, quality of training, инновации, инновации в высшем образовании, инновационный продукт вуза, качественный уровень подготовки специалистов
Citation
Азьмук Н. А. Інноваційна складова вищої освіти в Україні / Азьмук Н. А. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 65–70.