Досвід стратегічного планування економічного і соціального розвитку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наведено огляд досвіду стратегічного планування національного розвитку на довго- та середньострокову перспективу за роки незалежності України. Також надається аналіз підходів до визначення стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку України у документах державного стратегічного планування.
The article provides an overview of the experience of long- and medium-term strategic planning of national development since independence of Ukraine. It also provides an analysis of approaches to identify strategic priorities for economic and social development of Ukraine in the state strategic planning documents.
В статье приведен обзор опыта стратегического планирования национального развития на долго- и среднесрочную перспективу за годы независимости Украины. Также приводится анализ подходов к определению стратегических приоритетов экономического и социального развития Украи- ны в документах государственного стратегического планирования.
Description
Keywords
стратегічне планування, програмування економічного розвитку, strategic planning, programming of economic development, стратегическое планирование, программирование экономического развития
Citation
Сітнікова Н. П. Досвід стратегічного планування економічного і соціального розвитку України / Н. П. Сітнікова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 74–82.