Випуск № 30

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  М. В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12) Антонюк, Станіслав Никифорович; Antoniuk, Stanislav; Антонюк, Станислав Никифорович
  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер — КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки.
 • Item
  Роль харчової промисловості у продовольчому забезпеченні населення України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11) Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna
  У статті проаналізовано й узагальнено особливості виробництва та споживання продукції сільського і рибного господарств України за 2009—2011 роки.
 • Item
  Професійне навчання і розвиток консультантів з управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-02) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна
  У статті висвітлено роль підготовки консультантів з управління у процесі становлення професіоналізації управлінського консультування, визначено принципи і методи професійного навчання консультантів, окреслено світові тенденції і перспективи професійного розвитку консультантів у контексті інституціональних засад розвитку управлінського консультування в Україні.
 • Item
  Джерела формування та розвитку динамічних здатностей підприємства: теоретичний контекст
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01) Малярчук, Ольга Георгіївна
  У статті досліджено процес розвитку здатностей підприємства. Здійснено спробу визначити основні джерела формування та розвитку динамічних здатностей підприємства в теоретичному аспекті.
 • Item
  Стратегічне управління взаємовідносинами з клієнтами на основі CRM
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01) Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia
  У статті розглянуто теоретичні і практичні підходи щодо особливостей управління взаємовідносинами з клієнтами на основі концепції CRM, запропоновано методику впровадження CRM-моделі на основі CRM- проекту. За результатами дослідження сформовано переваги та аргументовано стратегічне значення використання концепції управління взаємовідносинами клієнтами.
 • Item
  Взаємозв’язок бізнес-моделі та конкурентної стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17) Ліщинська, Вікторія Валеріївна
  У статті узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності концепції бізнес-моделі та її базових елементів. Визначено взаємозв’язок між бізнес-моделлю та конкурентною стратегією підприємства. Охарактеризовано інноваційну бізнес-модель та інноваційні конкурентні стратегії.
 • Item
  Систематизація методів оцінювання стратегічного потенціалу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27) Кібук, Тетяна Миколаївна
  Проаналізовано існуючі методи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та здійснено угрупування останніх. Виокремлено межі застосування даних методів.
 • Item
  Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21) Востряков, Олександр Володимирович; Гребешкова, Олена Миколаївна; Кизенко, Олена Олександрівна
  У статті наведено авторський підхід до формування концептуальної моделі системи економічних вимірників результатів стратегічного процесу невиробничого підприємства на основі поєднання та прикладного застосування теоретико-методологічних концепцій управління компетенціями (Competence Management) та збалансованої системи показників (Balanced Scorecard).
 • Item
  Управління ефективністю операційної діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24) Саричев, Дмитро Олексійович
  У статті представлено авторську модель управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проведено узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності економічних ефектів, що вказують на підвищення ефективності операційної діяльності підприємства, і витрат, пов’язаних з витратами, необхідних для їх досягнення. Сформовано універсальну систему показників для оцінювання ефективності операційної діяльності підприємства. Розглянуто можливі напрямки підвищення ефективності (продуктивності) операційної системи підприємства.
 • Item
  Людський фактор в управлінні змінами компанії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13) Мельник, Оксана Володимирівна
  Зміни у зовнішньому середовищі призводять до того, що підприємство повинно пристосовуватися до них, а задля виживання змінюватись і самі. Розглянуто проблеми управління змінами в компанії, а також адаптації до змін всіх учасників процесу.
 • Item
  Моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-02) Паздрій, Віталій Ярославович
  У статті розкрито сутність поняття взаємодії компанії зі зовнішнім середовищем та досліджено різні моделі реалізації даної взаємодії, зокрема, вивчено їх сутність, передумови, ключові ознаки, інструменти реалізації, переваги та недоліки використання.
 • Item
  Технології розробки програмного забезпечення з перспективної фінансової діагностики діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26) Лозовик, Юрій Миколайович
  У статті розглянуто технології розробки аналітичних програмних продуктів із вирішення завдань перспективної діагностики на підприємстві, які забезпечать можливості поєднання бюджетного та фінансового управління у єдину систему економічного управління підприємством. Розроблено універсальний аналітичний алгоритм, що дозволяє на основі звітної, прогнозної та планової інформації розробляти різноманітні варіанти (сценарії) розвитку подій. Наведено нові можливості використання анонсованої раніше авторської аналітичної програми «Магія фінансів».
 • Item
  Перспективна діагностика фінансового стану підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12) Коцюба, Олексій Станіславович
  Викладено результати дослідження проблеми перспективної діагностики фінансового стану підприємства з використанням інструментарію інтервального аналізу. Основну увагу приділено питанню розрахунку інтервальних оцінок фінансових коефіцієнтів на основі даних прогнозного балансу з урахуванням взаємодії (залежності) між їх компонентами.
 • Item
  Маркетингові дослідження у сфері вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08) Василькова, Наталія Володимирівна
  У статті розглянуто основні питання щодо сутності, значення, напрямів і практичного використання маркетингових досліджень у діяльності вищих навчальних закладів в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг.
 • Item
  Сучасна конфігурація системи регулювання глобальної конкуренції та взаємодія її учасників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-05) Савченко, І. А.
  Ідентифіковано особливості взаємодії учасників конкурентних відносин на сучасному етапі розвитку глобалізованого простору. Представлено систему регулювання глобальної конкуренції, що характеризується певним набором суб’єктно-об’єктних складових, напрямів регулювання, інструментів і критеріїв ефективності.
 • Item
  Прогнозування соціальних виплат безробітним: методологічний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11) Сабадош, Ганна Олександрівна; Усенко, О. В.
  Ефективний механізм державного регулювання ринку праці сприяє створенню конкурентного середовища і відтворенню робочої сили на національному рівні. Механізм розрахунку виплат по безробіттю є дієвим інструментом прийняття державних управлінських рішень. Існуючий механізм розрахунку є громіздким. Його можна вдосконалити за рахунок врахування проблем регіональних ринків праці.
 • Item
  Розвиток корпоративного управління на основі концепції «shared value»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03) Черпак, Антоніна Євгенівна
  У статті запропоновано визначення нової концепції управління — менеджменту, орієнтованого на створення спільної цінності(shared value creation management — SVM), охарактеризовано його задачі та послідовність їх здійснення, а також запропоновано перелік основних факторів створення спільної цінності. Автор пропонує власне визначення категорії «розвиток корпоративного управління», визначає притаманні середовищу господарювання корпорацій в Україні бар’єри переходу до SVM і перелік необхідних для цього передумов.
 • Item
  Досвід стратегічного планування економічного і соціального розвитку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28) Сітнікова, Н. П.
  У статті наведено огляд досвіду стратегічного планування національного розвитку на довго- та середньострокову перспективу за роки незалежності України. Також надається аналіз підходів до визначення стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку України у документах державного стратегічного планування.
 • Item
  Сутність та значення рейтингів для оцінки ділової репутації підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27) Шиманська, Ольга Володимирівна
  Досліджено сутність, різновиди та значення рейтингів, проаналізовано їх вплив на ділову репутацію підприємства, визначено сутнісне наповнення поняття репутаційний ренкінг. Доведено значущість рейтингових оцінок як невід’ємного та якісного методу оцінки ділової репутації підприємства. Запропоновано рекомендації для компаній, які піднімають та відслідковують рівень своєї репутації за допомогою рейтингів.
 • Item
  Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі її здійснення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28) Литюга, Юлія Володимирівна; Ревуцька, Наталія Віталіївна
  Досліджено сутність інновацій та їх вплив на економічний розвиток. Охарактеризовано природу ризиків інноваційної діяльності, визначено їх види та причини виникнення. Розкрито особливості управління інноваційними ризиками на основі концепції динамічного ризик-менеджменту. Визначено особливості аутсорсингової моделі бізнесу як сучасної організаційної форми здійснення інноваційної діяльності та інструменту мінімізації інноваційних ризиків в умовах розгортання середовища «відкритих інновацій».