Вплив корпоративного управління на конкурентоспроможність ринку банківських послуг в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-21
Authors
Осадчий, Євгеній Сергійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто ефективність запровадження банками корпоративного управління, що дозволить їм збільшити свої доходи та скоротити непередбачені витрати, орієнтуватися в своїй діяльності на стратегію розвитку та зростання на ринку банківських послуг. Крім того, розглянуто фактори підвищення конкурентоспроможності банків, що сприятиме переходу до нецінових методів конкуренції, які поліпшують реалізацію банківських продуктів і послуг, стимулюють розробку і впровадження банківських інновацій.
The article examines the effectiveness of the implementation of corporate governance by banks, enabling them to increase their income and reduce unexpected costs, focus its activities on the development strategy and growth in the banking market. Also discusses methods to improve the competitiveness of banks that facilitate the transition to non-price competition practices that improve the implementation of banking products and services, stimulate the development and implementation of banking innovation.
В статье рассматривается эффективность внедрения банками корпоративного управления, что позволит им увеличить свои доходы и сократить непредвиденные расходы, ориентироваться в своей деятельности на стратегию развития и роста на рынке банковских услуг. Также рассматриваются методы повышения конкурентоспособности банков, что будет способствовать переходу к неценовых методов конкуренции, которые улучшают реализацию банковских продуктов и услуг, стимулируют разработку и внедрение банковских инноваций.
Description
Keywords
корпоративне управління у банках, конкурентоспроможність банку, corporate governance in banks, bank competitiveness, корпоративное управление в банках, конкурентоспособность банка
Citation
Осадчий Є. С. Вплив корпоративного управління на конкурентоспроможність ринку банківських послуг в Україні / Є. С. Осадчий // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 338–350.