Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано характерні риси та відмінності процесів капіталізації підприємств нафтогазового комплексу. Обґрунтовано необхідність і можливості розширення шляхів зростання вартості їх капіталу.
The characteristics and differences of capitalization processes at the oil and gas companies are analyzed. The necessity and possibilities how to expand the ways of capital cost increase are reasoned.
Проанализированы характерные черты и различия процессов капитализации предприятий нефтегазового комплекса. Обоснована необходимость и возможности расширения путей роста стоимости их капитала.
Description
Keywords
підприємство, капітал, капіталізація, інтелектуальний потенціал, управління капіталізацією, enterprise, capital, capitalization, intellectual capacity, capitalization management, предприятие, капитал, капитализация, интеллектуальный потенциал, управления капитализацией
Citation
Кісь С. Я. Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу / С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь, Г. О. Вівчар // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 70–75.