Основні напрями вдосконалення діяльності професійних спілок в Україні

Thumbnail Image
Date
2012-05-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено та визначено актуальні проблеми в сфері діяльності профспілок в Україні. На основі проведеного дослідження запропоновано основні напрями вдосконалення діяльності професійних спілок через провадження теоретико-методологічних засад діяльності профспілок, eдосконалення правового, кадрового, фінансового, економіко-інформаційного забезпечення.
The article explores and identifies current problems in the field of trade union activities in Ukraine. Based on the research of improving the basic directions of activity of trade unions through the introduction of the theoretical and methodological framework for the activities of trade unions, improving the legal, human resources, financial, economic and informational support are proposed in the paper.
В статье исследованы и определены актуальные проблемы в сфере деятельности профсоюзов в Украине. На основе проведенного исследования предложены основные направления совершенствования деятельности профессиональных союзов через внедрение теоретико-методологических основ деятельности профсоюзов, совершенствование правового, кадрового, финансового, экономико-информационного обеспечения.
Description
Keywords
професійні спілки, колективні договори, рівень довіри, правова освіта, правовий захист, охорона праці, законотворча діяльність, міжнародний досвід, trade unions, collective agreement, level of trust, legal education, legal protection, legislative activities, international experience, профессиональные союзы, коллективные договоры, уровень доверия, правовое образование, правовая защита, охрана труда, законотворческая деятельность, международный опыт
Citation
Соколов Д. Є. Основні напрями вдосконалення діяльності професійних спілок в Україні / Д. Є. Соколов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 428-435.