Вплив глобалізації на розвиток англійської мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлений короткий аналіз лексичних змін, що відбуваються в сучасній англійській мові, погляди сучасних британських лінгвістів, що досліджують мову як сутність, що динамічно розвивається. Нові технології, сучасні способи спілкування, сленг, всесвітні проблеми, глобальна культура, інші іноземні мови призводять до лексико-семантичних змін словникового складу англійської мови та її поповнення, про що свідчать численні приклади ЗМІ, наведені у статті. Процес навчання англійської мови як іноземної має бути переглянутий та оптимізований з урахуванням тенденцій розвитку міжкультурної комунікації в умовах полікультурного світу. The article presents the analysis of British linguists’ views on lexical changes in modern English, the outlook on language as a dynamically developing structure. New technologies, slang, world’s problems, Globish culture, other foreign languages, cultural evolution, military and political events of global concern bring about lexical-semantic changes in the English language word stock and vocabulary update which is substantiated by an array of sentences derived from Mass media. The process of learning English as a foreign language should be reviewed and optimized considering the development trends in intercultural communication in a multicultural world.
Description
Keywords
глобалізація, «Глобальна англійська», лексичні зміни, стандартна англійська мова, молодіжний сленг, globalization, «Globish English», lexical changes, standard English language, youth slang
Citation
Лобецька І. М. Вплив глобалізації на розвиток англійської мови [Електронний ресурс] / Лобецька І. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VІII Міжнар. наук. конф., м. Київ (21 квіт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М.М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 121–125. – Назва з титул. екрану.