Комплаєнс у сфері концесійної діяльності: теоретико-практичний аспект

No Thumbnail Available
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «Гельветика»
Abstract
Наукова стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам залучення приватних інвестицій у державну сферу через концесію. Закон України «Про концесію» визначає правове регулювання концесії, встановлює єдину процедуру ініціювання та ухвалення рішення щодо об’єктів концесії, впроваджує прозору процедуру вибору інвестора на конкурсних умовах та додаткові гарантії для концесіонерів. Проаналізовано доцільність вимог до концесіонера як учасника державно-приватного партнерства та сторони договору концесії, що встановлюються у концесійному законодавстві. Розглянуто перелік критеріїв до концесіонера, встановлених чинним законодавством України, задля укладення договору концесії у різних сферах. Здійснено аналіз міжнародного та національного досвіду застосування комплаєнсу як дієвого процесу, що може бути використаний під час оцінювання конкурсних пропозицій концесіонера на етапі проведення концесійного конкурсу. Запропоновано реалізувати комплаєнс у концесійній діяльності у зв’язку зі збільшенням кількості законодавчих та регуляторних вимог, які потрібно враховувати під час ведення бізнесу у сфері державно-приватного партнерства; зростанням фінансових та матеріальних ризиків, соціальних та репутаційних втрат від корупційних зловживань; високим рівнем соціальних очікувань від концесії. Враховуючи особливість концесійної діяльності, досліджуємо комплаєнс як спосіб запобігання участі концесіонера у корупційних схемах. Наведено переваги впровадження комплаєнсу в концесійній діяльності з огляду на сучасні вимоги ведення бізнесу, особливості об’єктів, що передаються в концесію, потребу упорядкувати систему внутрішнього забезпечення відповідності діяльності концесіонера вимогам антимонопольного законодавства. Комплаєнс має привести до стабільної прозорості у сфері концесійної діяльності, оприлюднення інформації про власників, винагороди працівникам, вжиття спеціальних заходів, спрямованих на запобігання корпоративному шахрайству, неправомірному використанню ресурсів держави та приватного партнера, дотримання принципів соціальної відповідальності. The scientific article is devoted to theoretical and practical aspects of attracting private investment into the public sector through concession. The Law of Ukraine “On Concession” defines legal regulation of concessions and a unified procedure for initiation and approval of decisions concerning assets for concession. It introduces a transparent procedure of selecting the investor on tender basis and additional guarantees for concessionaires. The article analyzes the feasibility of the requirements on the concessionaire as a participant of a public-private partnership and as a party to the concession agreement, which are established in the concession legislation.The article considers the list of criteria to the concessionaire established by the current legislation of Ukraine in the aim of concluding concession agreement in various spheres. International and national experience in the implementation of compliance as an effective process, which can be used when evaluating tender proposals of the concessionaire within the framework tender is analyzed. There are a several of factors due to the which it is proposed to implement compliance in concession activities: a grooving number of legal and regulatory requirements that must be taken into account when conducting business in the field of public-private partnership; increase of financial and material risks, social and reputational losses caused by corruption; high level of social expectations from concession. Considering the peculiarities of concession activities, compliance is studied as an effective way to prevent the concessionaire from participating in corruption schemes.The article states the advantages of implementing compliance in concession activities, taking into account the current requirements of conducting business, peculiarity of assets under concession, the need to streamline the system of internal compliance of the concessionaire’s activity with antitrust legislation. Compliance shall lead to stable transparency in the field of concession activities, disclosure of information about owners, remuneration of employees, implementation of special measures aimed to prevent corporate fraud, abuse of state and private resources, compliance with the principals of social responsibility.
Description
Keywords
концесійний конкурс, концесіонер, концесійний договір, державно-приватне партнерство, комплаєнс, санкційний комплаєнс, concession tender, concessionary, concession agreement, state-private partnership, compliance, compliance punishment
Citation
Макаренко А. В. Комплаєнс у сфері концесійної діяльності: теоретико-практичний аспект / Макаренко А. В. // Київський часопис права : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юрид. ін-т» ; [редкол.: О. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. – № 3. – С. 84–90.