Організаційний механізм управління формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано сутність і складові елементи організаційного механізму управління формуванням стратегічного потенціалу підприємств. Визначено роль функціональних підрозділів підприємств у формуванні страте- гічного потенціалу. Досліджено особливості організаційного механізму управління формуванням стратегічного потенціалу на підприємствах харчової промисловості.
The essence and components of the organizational management mechanism of the formation of the strategic potential of the enterprises are founded. The role of functional divisions of the enterprise in the formation of the strategic potential are determined. The features of organizational management mechanism of the formation of the strategic potential of the enterprises in food industry are examined.
Обоснована сущность и составляющие элементы организационного механизма управления формированием стратегического потенциала предприятий. Определена роль функциональных подразделений предприятий в формировании стратегического потенциала. Исследованы особенности организационного механизма управления формированием стратегического потенциала на предприятиях пищевой промышленности.
Description
Keywords
організаційний механізм, стратегічний потенціал, ресурси, можливості, компетенції, organizational mechanism, strategic potential, resources, capabilities, competences, организационный механизм, стратегический потенциал, ресурсы, возможности, компетенции
Citation
Рябенко В. В. Організаційний механізм управління формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості / В. В. Рябенко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 82–86.