Людський капітал в умовах макроекономічної нестабільності: стан та проблеми розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У комплексі складних соціально-економічних проблем України в умовах ринкових трансформацій важлива роль належить збереженню і примноженню людського капіталу, що є основою продуктивної зайнятості. Остання в процесі залучення до корисної та продуктивної праці створює ресурси, необхідні для розвитку суспільства та забезпечує працівників доходами, які використовуються для формування і розвитку людського капіталу. Довготривалі трансформаційні процеси в Україні спричинили виникнення й модифікацію ряду негативних процесів у соціально-економічній сфері, що тим або іншим чином впливають на формування і розвиток сукупного людського капіталу нашої країни. Це спричиняє необхідність ґрунтовного дослідження процесів відтворення сукупного людського капіталу, дії чинників, які негативно впливають на його кількісне зростання та якісне вдосконалення. На основі використання історико-логічного методу розкрито сутнісно-змістовні критерії макроекономічної нестабільності вітчизняної економіки, здійснено системно-структурний аналіз тенденцій розвитку сукупного людського капіталу в умовах макроекономічної нестабільності, шляхом застосування методу кількісних і якісних порівнянь та експертних оцінок виявлено погіршення кількісних і якісних характеристик сукупного людського капіталу України. Окреслено сучасні тенденції і загрози щодо розвитку вітчизняного сукупного людського капіталу та запропоновано концептуальні засади подолання небезпек у цій сфері соціально-економічних відносин. Обгрунтовано, що означені тенденції у поєднанні з масштабною трудовою міграцією створили реальну небезпеку для економічного зростання в Україні шляхом переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. В контексті удосконалення наукового інструментарію дослідження проблем сукупного людського капіталу представлено поєднання соціально-економічних та демографічних чинників його формування та розвитку. In the complex of complex socio-economic problems of Ukraine in conditions of market transformations, the important role belongs to the preservation and increase of human capital, which is the basis of productive employment. The latter, in the process of attracting to useful and productive labor, creates the resources necessary for the development of society and provides employees with the income used for the formation and development of human capital. Long-term transformation processes in Ukraine have caused the emergence and modification of a number of negative processes in the socio-economic sphere, which in one way or another affect the formation and development of the aggregate human capital of our country. This necessitates a thorough study of the processes of reproduction of aggregate human capital, the actions of factors that negatively affect its quantitative growth and qualitative improvement. On the basis of the use of the historical-logical method the substantive-meaningful criteria of the macroeconomic instability of the domestic economy are disclosed, the system-structural analysis of trends in the development of aggregate human capital in the conditions of macroeconomic instability is carried out, by applying the method of quantitative and qualitative comparisons and expert assessments, the deterioration of quantitative and qualitative characteristics of the aggregate human the capital of Ukraine. The current tendencies and threats for the development of the national total human capital are outlined and the conceptual principles of overcoming the dangers in this sphere of socio-economic relations are proposed. It is substantiated that these tendencies combined with large-scale labor migration have created a real danger for economic growth in Ukraine through the transition to an investment-innovative model of development. In the context of improving the scientific tools for studying the problems of aggregate human capital, a combination of socioeconomic and demographic factors of its formation and development is presented.
Description
Keywords
людський капітал, сукупний людський капітал, інвестиції в людський капітал, депопуляція, соціально-економічні відносини, human capital, total human capital, investment in human capital, depopulation, socio-economic relations
Citation
Кріщюкайтене І. Людський капітал в умовах макроекономічної нестабільності: стан та проблеми розвитку / Ірена Кріщюкайтене, Руженський Максим М. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 91–98.