Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто теоретичні підходи до категорій «конкуренція» та «конкурентоспроможність підприємства». Визначено взаємозв’язок між розвитком управлінського персоналу та підвищенням конкурентоспроможності підприємств.
В статье рассмотрены теоретические подходы к категориям «конкуренция», «конкурентоспособность предприятия». Определена взаимосвязь между развитием управленческого персонала и повышением конкурентоспособности предприятия.
The paper considers theoretical approaches to the categories of «competition» and «competitiveness». The relationship between the development of management and increasing the competitiveness of enterprises is analyzed in the article.
Description
Keywords
конкуренція, конкурентоспроможність, персонал, управлінський персонал, конкурентоспроможність підприємства, сompetition, competitiveness, staff, staff management, enterprise competitiveness, конкуренция, конкурентоспособность, персонал, управленческий персонал, конкурентоспособность предприятия
Citation
Баско А. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу / А. В. Баско // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 217-220.