Можливість використання стратегічного партнерства з метою впливу на національні економічні інтереси

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто національні економічні інтереси як сукупність макроекономічних показників, що визначають економічний стан країни. Детальний аналіз цих показників виявляє основні економічні інструменти впливу на них, а також можливості використання зовнішньоекономічних зв’язків у формі стратегічного партнерства, з метою покращення зазначених макроекономічних показників.
The article deals with national economic interests as a set of macroeconomic indicators that determine the country’s economic situation. Detailed analysis of these indicators reveals major economic impact on these tools, as well as the possibility of using foreign economic relations in the form of strategic partnership, to improve these macroeconomic indicators.
В статье рассматриваются национальные экономические интересы как совокупность макроэкономических показателей, определяющих экономическое положение страны. Детальный анализ этих показателей выявляет основные экономические инструменты воздействия на них, а также возможности использования внешнеэкономических связей в форме стратегического партнерства, с целью улучшения указанных макроэкономических показателей.
Description
Keywords
національні інтереси, стратегічне партнерство, інструменти, економічна політика, прямі іноземні інвестиції, national interests, strategic partnerships, tools, economic policy, foreign direct investment, национальные интересы, стратегическое партнерство, инструменты, экономическая политика, прямые иностранные инвестиции
Citation
Горбачова Н. С. Можливість використання стратегічного партнерства з метою впливу на національні економічні інтереси / Н. С. Горбачова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 423-433.