Качество труда как показатель степени удовлетворения работников своими потребностями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Як відомо, процес впливу змін в якості праці працівників підприємства на прибутковість їх діяльності пов'язаний зі зміною параметрів факторів виробничої діяльності, які спричиняють зміни економічних результатів функціонування підприємства на ринку. Тому для успішного функціонування підприємства в ринковому середовищі необхідна відповідність стандартам якості, особливо стандартам якості праці.
As is known, process of influence of changes as work of workers of the enterprise on profitableness of their activity is connected to change of parameters of factors of industrial activity which entail change of economic results of functioning of the enterprise in the market. Therefore for successful functioning the enterprise in the market environment conformity to the quality standards is necessary, is especial to the quality standards of work.
Как известно, процесс воздействия изменений в качестве труда работников предприятия на прибыльность их деятельности связан с изменением параметров факторов производственной деятельности, которые влекут за собой изменение экономических результатов функционирования предприятия на рынке. Поэтому для успешного функционирования предприятия в рыночной среде необходимо соответствие стандартам качества, особенно стандартам качества труда.
Description
Keywords
якість праці, продуктивність праці, задоволеність працею, соціальна відповідальність, трудова адаптація, quality of work, efficiency of work, satisfaction work, social responsibility, labour adaptation, Качество труда, продуктивность труда, удовлетворенность трудом, социальная ответственность, трудовая адаптация
Citation
Гуменюк М. М. Качество труда как показатель степени удовлетворения работников своими потребностями / М. М. Гуменюк, Н. В. Гуменюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 70-75.