Економіко-математичне моделювання оптимального бюджету рекламної кампанії

Thumbnail Image
Date
2012-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Реклама вже давно стала фактором культурного, політичного та економічного життя суспільства. Вона є об’єднуючою ланкою між виробником і споживачем та сприяє розвитку суспільства. Вона завжди була одним з найважливіших важелів, що стимулюють процес виробництва, удосконалення існуючих товарів, і в цій якості виступає не лише як двигун торгівлі, але й як своєрідний двигун прогресу. Стаття присвячена розробці моделі, що дозволяє підібрати оптимальний варіант розподілу рекламного бюджету фірми й таким чином максимізувати дохід від усіх клієнтських сегментів. Для реалізації моделі були використані методи оптимізації, які дозволяють вирішити задачу оптимального розподілу витрат компанії. Ключовим моментом є використання функції залежності кількості клієнтів від витрат на маркетингові заходи, що здійснюються компанією з метою залучення та утримання клієнтів.
For a long time advertising has been a factor in the cultural, political and economic life of society. It is the connecting link between producer and consumer, and contributes to the development of society. It has always been one of the most important levers that stimulate the production process, improving existing products, and acts not only as an engine of commerce, but also as a kind of engine of progress. The article is devoted to development of a model that allows to pick the best way to allocate the advertising budget of the company and thus maximize revenue from all customer segments. The optimization methods were used to solve the problem can solve the problem of optimal cost-sharing company. The key is a function of the number of customers from the costs of marketing activities undertaken by the company to attract and retain customers.
Description
Keywords
реклама, оптимальний бюджет, клієнтські сегменти, оптимізація
Citation
Стець О. В. Економіко-математичне моделювання оптимального бюджету рекламної кампанії / О. В. Стець, О. С. Гришечкина // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 168–177.