Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Взаємодія банків з установами, що обслуговують їх діяльність, висвітлена в науковій літературі не достатньо. Інфраструктура банківського сегменту фінансового ринку формує інформаційне поле, що забезпечує прозорість функціонування, надає впевненість інвесторам, і є генератором нових ідей подолання кризових явищ.
Interaction of banks with the organizations that serve them, in modern literature can be not enough. Infrastructure of the Banking segment of financial market issues an informational field that provides transparency of activities, it gives the certainty to investors, and it is generator of new ideas to overcome the crisis.
Взаимодействие банков с организациями, которые обслуживают их деятельность, в современной литературе освещена еще не достаточно. Инфраструктура банковского сегмента финансового рынка формирует информационное поле, которое обеспечивает прозрачность деятельности, дает уверенность инвесторам, и является генератором новых идей по преодолению кризисных явлений.
Description
Keywords
інфраструктура фінансового ринку, інфраструктура фінансів, інфраструктура банківського сегменту фінансового ринку, financial market infrastructure, infrastructure finance, Bank segment of financial market infrastructure, инфраструктура финансового рынка, инфраструктура финансов, инфраструктура банковского сегмента финансового рынка
Citation
Дробязко А. О. Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України / А. О. Дробязко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 64–72.