Вплив деформалізованого стану соціальноекономічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття відображає основні напрямки впливу деформалізованого стану соціально-економічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праці як однієї з глибинних першопричин дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили.
The article reflects the main directions of influence of deformalized state of socio-economic relations on the functioning of the industrial segment of the labor market as one of the deep root causes of imbalance of supply and demand of the labor force.
Статья отражает основные направления влияния деформализованого состояния социально-экономических отношений на функционирование промышленного сегмента рынка труда как одной из глубинных первопричин дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.
Description
Keywords
промисловий сегмент ринку праці, деформалізований стан соціально-економічних відносин, industrial segment of the labor market, deformalized state of socio-economic relations, промышленный сегмент рынка труда, деформализованное состояние социально-экономических отношений
Citation
Никоненко А. В. Вплив деформалізованого стану соціальноекономічних відносин на функціонування промислового сегменту ринку праці / А. В. Никоненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 230-237.