Формування ментальності та образу українського підприємця: Україна–Польща – порівняльний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Mykolas Romeris University
Abstract
У статті за допомогою методики історичного й наукового порівняння висвітлюється актуальна проблематика становлення українського підприємництва як особливого підходу до навчання, праці, заощаджування, ведення бізнесу, інвестування тощо. Зіставляючи історичний розвиток України і Польщі протягом останніх тисячоліть, автор наводить безумовні й переконливі аргументи, чому тільки після революції гідності восени 2013 року – взимку 2014 року Україна має шанс перейти від анархічного і стихійного розвитку своєї державності до цивілізованого і демократичного базису ведення соціального, культурного, політичного й економічного життя. Автором було визначено умовно п’ять переламних моментів не тільки в українсько-польських відносинах, а й у загальних імперативах розвитку обох держав як всередині кожної країни, так і об’єктивно за її межами, що врешті-решт корінним чином вплинуло на сучасні, принципово різні позиції економічного, політичного й духовного світогляду наших націй. У логічному висновку в статті приділено увагу тому, як у результаті цього об’єктивного історичного процесу Україна сформувала свій власний погляд і ставлення до культури й інституту підприємництв як основного чинника добробуту населення країни і сталого розвитку держави загалом.
In the article with the help of the method of historical and scientific comparison, highlights the actual problems of the formation of Ukrainian entrepreneurship as a special approach to studying, working, saving, doing business, investing, etc. By comparing the historical development of Ukraine and Poland in the last millenniums, the authors give unconditional and convincing arguments why only after the dignity of the revolution in the fall of 2013 - in the winter of 2014, Ukraine has a chance to move from anarchic and spontaneous development of its statehood to a civilized and democratic basis of social, cultural, political and economic life. The author defined the five parable points not only in the Ukrainian-Polish relations, but also in the general imperatives of development of both states, both in the middle of each country, and objectively beyond their borders, which in the end radically influenced contemporary, fundamentally different positions of the economic, political and spiritual outlook of our nations. In the logical conclusion in the article, attention was paid to how, as a result of this objective historical process, Ukraine formed its own view and relation to culture and the enterprise of entrepreneurship as the main factor of the welfare of the population and sustainable development of the state as a whole.
Description
Keywords
історія, свідомість, соціокультурні особливості, релігія, політика, українське підприємництво, history, consciousness, socio-cultural features, religion, policy, Ukrainian entrepreneurship
Citation
Смирнов Є. В. Формування ментальності та образу українського підприємця: Україна–Польща – порівняльний аспект / Смирнов Є. В. // International security in the frame of modern global challenges : collection of scientific works / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman ; [scientific ed.: B. Alvydas et al.]. – Vilnius, 2018. – P. 381–387.