Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано склад економічних критеріїв, яким повинна відповідати виробнича програма сучасного промислового підприємства; запропоновано алгоритм розрахунку цільових показників операційної діяльності підприємства; надано рекомендації щодо удосконалення процедури корегування основних параметрів тактичного плану підприємства.
The composition of economic criterions that the production plan of the modern industrial enterprise must correspond to was grounded; the algorithm of calculation of the target activities of the enterprise’s operating activities was proposed; the recommendations for improvement of the adjustment procedure of the basic parameters of the enterprise’s tactical plan were set forth.
Description
Keywords
тактичне планування, виробнича програма, цільові показники, економічний критерій, цільовий прибуток, постійні витрати, змінні витрати, маржинальний прибуток, надійність операційної діяльності, коефіцієнт надійності, корегування параметрів тактичного плану, tactical planning, production plan, target activities, economic criterions, target profit, fixed costs, fluctuating costs, marginal profit, reliability of operating activities, reliability factor, improvement of the tactical plan’s parameters
Citation
Єгупов Ю. А. Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства / Ю. А. Єгупов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 280–291.