Економіка підприємства: теорія і практика (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Обґрунтування процесного підходу до управління персоналом організації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-21) Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, O. A.; Даниленко, Елена Авксентьевна
  Зроблено обґрунтування теоретичних аспектів використання процесного підходу до управління персоналом організації; дано визначення трудовим процесам.
 • Item
  Ключові аспекти міжнародної економічної безпеки компанії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Швиданенко, Олег Анатолійович
  Обґрунтовано пріоритетні складові міжнародної економічної безпеки, які визначають напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної політики держави в умовах глобалізації. Визначено ризики та загрози економічній безпеці компаній на міжнародній арені. Виділено групи методів управління безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 • Item
  Благоустрій у системі критеріїв якості життя
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Фролова, Г. С.
  У статті визначено та досліджено основні якісні критерії комфортності середовища життєдіяльності, що формується у процесі благоустрою, встановлені тенденції їх змін у постсоціалістичній Україні, доведено фундаментальний характер благоустрою у підвищенні якості життя, визначено активний вплив якісних характеристик середовища життєдіяльності на психологічний та емоційний стан громадян, на якість життя та формування суспільних відносин.
 • Item
  Модель формування процесно-орієнтованої системи управління з урахуванням бізнес-стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Тупкало, Сергій Віталійович
  Стаття присвячена рішенню актуальної для підприємств задачі оптимізації системи управління, що базується на процесному підході, з урахуванням вибраної стратегії розвитку.
 • Item
  Методи оптимізації ресурсного забезпечення діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Смірнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgen
  Проаналізовано методичні підходи до оптимізації ресурсного забезпечення діяльності підприємств у контексті співвідношення ризику та доходності. Аргументовано доцільність застосування показника економічної доданої вартості в якості критерію, який одночасно поєднує метод максимізації фінансової рентабельності та мінімізації вартості ресурсів, що забезпечують ефективне функціонування підприємств.
 • Item
  Особливості дослідження пріоритетів споживачів у бізнес-моделюванні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ревуцька, Наталія Віталіївна; Рибчук, О. В.; Revutska, Natalya; Rubchuk, O.
  Визначено змістовну характеристику поняття «пріоритети споживачів». Обґрунтовано особливості аналізу пріоритетів споживачів у процесі формування бізнес-моделі компанії.
 • Item
  Формування прогнозного бюджету за допомогою збалансованої системи показників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Пономарьова, І. В.
  Розглянуто проблеми формування бюджетів підприємств та їх рішення за допомогою розробки алгоритму процесу бюджетування на основі збалансованої системи показників.
 • Item
  Маркетингові аспекти управління продажем
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-18) Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович
  Обґрунтовані в статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ресурсів на вітчизняному ринку товарів та послуг. Мінливість реформ, законодавчих та нормотворчих ініціатив, постійні зміни в політичному середовищі, зростаюча різниця рівня доходів населення перешкоджають цивілізованому розвитку маркетингу в Україні і, як наслідок, створюють складні умови для ведення стратегічного маркетингового планування в умовах депресивних явищ в економіці країни, що поглиблюються на фоні ефекту інформаційної асиметрії разом з трансакційними витратами, які є «дефектами мікроструктури» ринкових взаємодій. Автори пропонують рекомендації щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії економічних агентів та оптимального розміщення їхніх ресурсів.
 • Item
  Економічна безпека і результативність діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy
  Проаналізовано взаємозв’язок та особливості аналізу рівня економічної безпеки та результативності діяльності підприємства, продемонстровано аналітичну модель переходу в межах повної системи індикаторів у процесі обґрунтування управлінських рішень. На базі використання єдиної системи аналітичних співвідношень обґрунтовано доцільність і можливість використання показників оцінки результативності функціонування соціально-економічних систем для забезпечення достатньо рівня захищеності їх функціонування. Розкрито зв’язок окремих складових результативності та економічної безпеки через використання інформаційних параметрів господарських процесів.
 • Item
  Організація системи управління енергозбереженням на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Наконечна, Дарина Юріївна; Nakonechna, Daryna
  Описано основні елементи системи управління енергозбереженням на підприємстві. Визначено етапи розробки і впровадження системи управління енергозбереженням й надано їх характеристику.
 • Item
  Позитивні і негативні результати в соціально-економічному розвитку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Метель, О. В.
  У статті зроблено оцінку соціально-eкономічного розвитку України в умовах незалежності, встановлено причини, що негативно впливають на економічний розвиток держави, гальмують вирішення її соціальних проблем. Визначено результативність проведених економічних реформ та їх впливи на рівень життя населення, інші сфери діяльності.
 • Item
  Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Масліченко, Оксана Миколаївна; Maslichenko, Oksana
  Стаття присвячена дослідженню сутності і тенденцій розвитку ресурсозбереження в Україні. Зазначено, що пріоритетною стратегією перспективного розвитку вітчизняних підприємств повинна стати реалізація ресурсозберігаючої політики. У роботі обґрунтовано, що однією з основних складових ресурсозбереження на вітчизняних підприємствах є збереження енергетичних ресурсів.
 • Item
  Механізм оптимізації взаємодії авіакомпанії та інших організацій у рамках корпорації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Литвиненко, С. Л.
  Визначено передумови створення механізму оптимізації взаємодії авіакомпанії та інших організацій у рамках корпорації та встановлено методологічне та інструментальне наповнення цього механізму.
 • Item
  Аналіз методик діагностики рівня економічної безпеки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr
  У статті проаналізовано зміст основних методик діагностики рівня економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо необхідності подальшого удосконалення методичного забезпечення процесу діагностування економічної безпеки підприємств.
 • Item
  Загальна характеристика основних етапів упровадження аутсорсінгу на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Козачко, М. В.; Kozachko, M.
  Досліджено та описано загальний механізм упровадження моделі аутсорсінгу на підприємствах. Виокремлено та охарактеризовано ключові етапи даного механізму. Визначено ключові процеси та аспекти, що необхідно враховувати при впроваджені аутсорсінгу.
 • Item
  Варіація величини вартості за методом дисконтування грошових потоків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Коваленко, Антон Дмитрович; Kovalenko, Anton
  Стаття присвячена аналізу методичного підходу оцінювання вартості бізнесу. Проаналізовано можливість управління вартістю компанії за допомогою методу дисконтування грошового потоку. Запропоновано шляхи мінімізації суб’єктивного впливу в процесі визначення вартості бізнесу.
 • Item
  Контроль операційних витрат підприємства в системі бюджетування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кизенко, Олена Олександрівна
  У статті проаналізовано ефективність контролю за рівнем операційних витрат підприємства в результаті впровадження системи бюджетування. Доведено, що застосування інструментів контролю в системі бюджетування на вітчизняних підприємствах потребує специфічного для кожного з них узгодження з обліковою політикою підприємства.
 • Item
  Експрес-аналіз практики використання інвестиційних ресурсів вітчизняними публічними акціонерними товариствами
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Жученко, Зоя Олександрівна; Zhuchenko,Zoya
  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності вітчизняних публічних акціонерних товариств. Визначено особливості функціонування таких підприємств.
 • Item
  Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Єгупов, Ю. А.
  Обґрунтовано склад економічних критеріїв, яким повинна відповідати виробнича програма сучасного промислового підприємства; запропоновано алгоритм розрахунку цільових показників операційної діяльності підприємства; надано рекомендації щодо удосконалення процедури корегування основних параметрів тактичного плану підприємства.
 • Item
  Ефективність антикризового управління на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem
  У статті розглянуто сутність, види, умови забезпечення та технологію здійснення оцінки ефективності антикризової діяльності промислового підприємства. Запропоновано сукупність критеріїв та кількісних і якісних індикаторів ефективності для учасників антикризового процесу.