Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції

Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Подано огляд політики ЄС щодо Росії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми і протиріччя в відносинах між Європейським союзом і Російською Федерацією протягом зазначеного періоду. Відзначено, що незважаючи на обопільну зацікавленість в економічному співробітництві, сторони порізному бачать шляхи і перспективи розвитку двосторонніх зв’язків, як і тенденцій розвитку міжнародних відносин на європейському континенті в цілому. Окрім подій, пов’язаних з Україною, основними причинами загострення в двосторонніх відносинах стали пряма конкуренція європейського та євразійського інтеграційних проектів, а також протиріччя нормативного й аксіологічного характеру. Прагнення ЄС цілеспрямовано впливати на політику Росії в бажаному напрямку зустріло жорстку відсіч з боку російського керівництва, що призвело до кризи у двосторонніх відносинах. Водночас зацікавленість європейського бізнесу в поновленні економічних зв’язків підштовхує європейських політичних лідерів до пошуку компромісних рішень, у тому числі в контексті часткового врегулювання локального конфлікту в Донбасі на основі Мінських угод 2014—2015 рр.
Review of the EU policy towards Russia in the lateXXth and early XXst centuries is presented. It is analyzed the main problems and contradictions in relations between European Union and Russian Federation during noted period. It is noted that in spite of the mutual interest in economic cooperation the parties have different views on the ways and prospects of bilateral contacts as well tendencies of development of international relations at the European continent on the whole. In addition to the events related to Ukraine, the main reasons of current aggravation in bilateral relations include direct competition between the European and Eurasian integration projects, as well as the contradictions of normative and axiological origin. The intention of the European politicians to provide a targeted impact on Russian politics has met a stiff resistance from the Russian leadership which led to a crisis in bilateral relations. At the same time, interests of European businesses in the restoration of economic ties push European leaders to search for compromise solutions, including the partial settlement of the Donbas conflict on the basis of 2014—2015 Minsk agreements.
Содержится обзор политики ЕС в отношении России в конце ХХ — начале ХХІ ст. Рассматриваются основные проблемы и противоречия отношений между Европейским союзом и Российскою Федерациею на протяжении указанного периода. Отмечается, что несмотря на обоюдную заинтересованность в экономическом сотрудничестве, стороны по-разному видят пути и перспективы развития двусторонних отношений, как и тенденции развития международных отношений на европейском континенте в целом. Кроме событий, касающихся Украины, основными причинами нынешнего обострения в двусторонних отношениях стали прямая конкуренция европейского и евразийского интеграционных проектов, а также противоречия нормативного и аксиологического характера. Стремление ЕС оказывать целенаправленное влияние на политику России в желательном направлении встретило жесткий отпор со стороны российского руководства, что привело к кризису в двусторонних отношениях. В то же время заинтересованность европейского бизнеса в восстановлении экономических связей подталкивает европейских политических лидеров к поиску компромиссных решений, в том числе в контексте частичного урегулирования локального конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений 2014—2015 гг.
Description
Keywords
інтеграція, конкуренція, взаємозалежність, санкції, вільна торгівля, integration, competition, interdependence, sanctions, free trade, интеграция, конкуренция, взаимозависимость, санкции, свободная торговля
Citation
Толстов С. В. Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції / С. В. Толстов // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 97–111.
Collections