Гендерні аспекти формування людського розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті охарактеризовано стан гендерної ситуації у країні. Проаналізовано соціально-економічне становище чоловіків та жінок, пропорційність зайнятості у сфері трудових відносин, рівень їх представництва в політичній діяльності. Визначено необхідність врахування ґендерних аспектів у формуванні людського розвитку в Україні.
Gender situation of country is described in the article. The author analyzed social and economic position of men and women, proportionality of their employment in the field of in labor relations, level of their representation in political activity. Also identified the need of using the gender aspects during the formation of human development in Ukraine.
В статье охарактеризована гендерная ситуация в стране. Проанализировано социально-экономическое положение мужчин и женщин, пропорциональность занятости в сфере трудовых отношений, уровень их представительства в политической деятельности. Определена необходимость использования гендерных аспектов в формировании человеческого развития в Украине.
Description
Keywords
Ґендер, ґендерна нерівність, ґендерна політика, людський розвиток, людський капітал, Gender, gender inequality, gender policy, human development, human capital, Гендер, гендерное неравенство, гендерная политика, человеческое развитие, человеческий капитал
Citation
Михальченко Г. Г. Гендерні аспекти формування людського розвитку / Г. Г. Михальченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 103-110.