Бенчмаркінг — ефективний інструмент стратегічного управління підприємством

Thumbnail Image
Date
2014-11-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність бенчмаркінгу та методологічні аспекти його застосування, досвід реалізації бенчмаркінгу зарубіжними компаніями та особливості використання в Україні. Визначено, що підвищення ефективності діяльності підприємства на стратегічному рівні можливе завдяки застосуванню інструментів бенчмаркінгу при постійному дослідженні кращого досвіду та впровадженні відповідних практик щодо конкретного підприємства.
This article examines the essence of benchmarking and its methodological aspects of implementing, experience of benchmarking in foreign companies and the features of its implementing in Ukraine. It was determined that using of the benchmarking in continuous research of the best practices and the best practices in a particular company leads to rising of the company efficiency at the strategic level.
Рассматривается сущность бенчмаркинга и его методологические аспекты применения, опыт реализации бенчмаркинга зарубежными компаниями и особенности использования в Украине. Определено, что повышение эффективности деятельности предприятия на стратегическом уровне возможно благодаря применению инструментов бенчмаркинга при постоянном исследовании лучшего опыта и внедрении соответствующих практик по конкретному предприятию.
Description
Keywords
бенчмаркінг, типи бенчмаркінгу, алгоритм проведення бенчмаркінгу, бар’єри використання бенчмаркінгу, стратегічне управління, інструментарій стратегічного управління, benchmarking, benchmarking classification, algorithm implementation, strategic management tool, бенчмаркинг, типи бенчмаркинга, алгоритм проведения бенчмаркинга, барьеры использования бенчмаркинга, стратегическое управление, инструментарий стратегического управления
Citation
Свистунова Т. О. Бенчмаркінг — ефективний інструмент стратегічного управління підприємством [Електронний ресурс] / Т. О. Свистунова // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 63–67. – Назва з титул. екрану.