Теоретичні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-03-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У статті досліджено сутність поняття конкурентоспроможності банку. На основі систематизації результатів наукових досліджень було виявлено домінуючі фактори конкурентоспроможності банків залежно від рівня фінансового ринку. Обґрунтовано необхідність застосування стратегічного підходу при управлінні конкурентоспроможністю банку на національному рівні, а також запропоновано модель, що відображає процеси управління конкурентоспроможністю банку із стратегічних позицій.
In this article the essence of bank’s competitiveness concept is investigated. Due to systematization of the results of scientific research the dominant factors of bank’s competitiveness depending on the financial market level were found out. It is also grounded the necessity of an application of the strategic approach during the managing the bank’s competitiveness at the national level, as well as the model representing the processes of bank’s competitiveness management from strategic positions is offered.
В статье исследована сущность понятия конкурентоспособности банка. На основе систематизации результатов научных исследований были обнаружены доминирующие факторы конкурентоспособности банков в зависимости от уровня финансового рынка. Обоснована необходимость применения стратегического подхода при управлении конкурентоспособностью банка на национальном уровне, а также предложена модель, которая отображает процессы управления конкурентоспособностью банка со стратегических позиций.
Description
Keywords
конкурентоспроможність банку, національний ринок банківських послуг, конкурентна стратегія банку, банківський менеджмент, competitiveness of bank, national market of bank services, competition strategy of bank, bank management, конкурентоспособность банка, национальный рынок банковских услуг, конкурентная стратегия банка, банковский менеджмент
Citation
Ковриженко Л. О. Теоретичні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю банку / Л. О. Ковриженко // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред. М. І. Диба]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 1. – С. 29–36.