Теоретичні засади дослідження процесів становлення системи місцевої влади в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті уточнено зміст поняття «система місцевої влади». ЇЇ визначено як владу, яку здійснюють державні органи та органи місцевого самоврядування, що діють в адміністративно-територіальних одиницях держави. Розкрито витоки та сутність громадівської та державницької теорій місцевого самоврядування. Визначено їх недоліки. Встановлено, що спроба поєднати сильні сторони громадівської та державницької теорій знайшла своє відображення в теорії муніципального дуалізму. Залежно від теорії, на яку спиралася та чи інша держава при формуванні системи місцевого самоврядування, у світі сформувалося дві основні моделі місцевого самоврядування: англосаксонська та континентальна. Розрізняють також змішану, іберійську, та радянську моделі. Зроблено висновок, що з метою розбудови громадянського суспільства муніципальна реформа в Україні повинна ґрунтуватись на положеннях громадівської теорії. Адже в умовах, коли ефективне місцеве самоврядування не входить в інтереси центральної влади, використання принципів теорії муніципального дуалізму дає можливість державній владі втручатися в здійснення місцевого самоврядування, що в кінцевому результаті може призвести до згортання процесів децентралізації. Однак паралельно слід дбати про формування політичної культури та свідомості суспільства, що забезпечить громадську активність, відповідальність, почуття обов’язку. Адже без свідомої та активної громади самоврядування не можливе.
The article clarifies the meaning of the concept of «system of local government». This clarification is necessary because there is no such term in the scientific literature and it is absent in the legislation. The concept «local self-government» is usually used when it comes to the organization of public authority in the administrative-territorial units of Ukraine, which is not entirely correct. It is determined that local authorities is a power implemented by the state bodies and bodies of local self-government acting in administrative-territorial units of the state. The essence of community and state theories of local self-government is explained. Disadvantages are determined also. It was established that an attempt to combine the strengths of the community and state theories was reflected in the theory of municipal dualism. In the context of this theory, local selfgovernment has a dualistic nature — it has its own competence in resolving local affairs, and also provides for the fulfillment of state functions through the exercise of delegated powers. Depending on the theory on which one or another state relies when forming a system of local self-government, two major models of local self-government have been formed in the world: Anglo-Saxon and continental. There are also mixed, Iberian, and Soviet models. The main criterion of the above classification are principles on which the relations of local authorities with each other and with the central authorities are based. It is concluded that in order to build civil society and maximize community rights, the municipal reform in Ukraine should be based on the provisions of the community theory. After all, in conditions where effective local self-government is not in the interests of the central government, the principles of the theory of municipal dualism allow the state authorities to interfere with the implementation of local self-government, which may eventually lead to the process of decentralization being curtailed. However, at the same time, we should take care of forming a political culture and consciousness of society, which will ensure social activity, responsibility, sense of duty and knowledge of their rights. Indeed, without a conscious and active community, self-government is not possible.
В статье уточнено содержание понятия «система местной власти». Ее обозначено как власть, которую осуществляют государственные органы и органы местного самоуправления, действующих в административно-территориальных единицах страны. Раскрыто истоки и сущность общественной и государственной теорий местного самоуправления. Определены их недостатки. Установлено, что попытка совместить сильные стороны обеих теорий нашла свое отражение в теории муниципального дуализма. В зависимости от теории, на которую опиралась то или иное государство при формировании системы местного самоуправления, в мире сформировалось две основные модели местного самоуправления: англосаксонская и континентальная. Различают также смешанную, иберийскую, и советскую модели.Сделан вывод, что с целью развития гражданского общества муниципальная реформа в Украине должна основываться на положениях общественной теории. Ведь в условиях, когда эффективное местное самоуправление не входит в интересы центральной власти, использования принципов теории муниципального дуализма дает возможность государственной власти вмешиваться в осуществление местного самоуправления, что в конечном итоге может привести к свертыванию процессов децентрализации. Однако параллельно следует заботиться о формировании политической культуры и сознания общества, что обеспечит общественную активность, ответственность, чувство долга. Ведь без сознательной и активной общины самоуправление невозможно.
Description
Keywords
система місцевої влади, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, громадівська теорія місцевого самоврядування, державницька теорія місцевого самоврядування, system of local government, local self-government bodies, local executive bodies, community theory of local self-government, state theory of local self-government, система местной власти, органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, общественная теория местного самоуправления, государственная теория местного самоуправления
Citation
Макаренко Л. П. Теоретичні засади дослідження процесів становлення системи місцевої влади в Україні / Макаренко Л. П., Сергов С. О. // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 2. – С. 64–75.
Collections