Революція на граніті 1990 р. і Помаранчева революція 2004 р.: динаміка впливу націоналістичних структур

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Сич, Олександр М.
Sych, Oleksandr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на прикладі Революції на граніті 1990 р. і Помаранчевої революції 2004 р. та через призму сучасного трактування націоналістичної концепції перманентної національної революції досліджується динаміка впливу націоналістичних структур на сучасні революційні процеси в Україні. Революція на граніті 1990 р. співпала з періодом становлення перших націоналістичних організацій УХДФ, УНП та «Варти Руху». Їхній вплив на цю подію ще відсутній і в той же час ряд учасників студентського голодування вже були опановані націоналістичним світоглядом. До 2004 р. український націоналістичний рух набув значного розвитку і став вагомим чинником Помаранчевої революції. Найбільш дієвими були УНА-УНСО, КУН, ВО «Свобода», ГСПО «Тризуб» ім. С. Бандери. Їх латентно використовував передвиборчий штаб В. Ющенка, залучаючи до охорони революційного табору та силового протистояння. Політична атмосфера Помаранчевої революції також значною мірою наповнилася націоналістичним змістом і це теж стало непрямим свідченням посилення впливу націоналізму на революційні процеси в Україні.
In the article, the author explores the dynamics of the nationalist structures’ influence on modern revolutionary processes in Ukraine on the examples of the Revolution on the Granite of 1990 and the Orange Revolution of 2004, and through the prism of modern interpretation of the nationalist concept of a permanent national revolution. The Revolution on the Granite of 1990 coincided with the period of the formation of the first nationalist organizations of UCDF, UNP, and «Varta Rukhu». Their influence on this event was still absent, and at the same time, a number of student starvation participants were already captured by a nationalistic outlook. Until 2004, the Ukrainian nationalist movement had gained considerable development and became a significant factor in the Orange Revolution. The most effective were UNA-UNSO, CUN, «Svoboda» party, Stepan Bandera All-Ukrainian Organization «Tryzub». They were latently used by V. Yushchenko’s election headquarter, which involved them to the protection of the revolutionary camp and the power confrontation. The political atmosphere of the Orange Revolution was also largely filled with nationalistic content, and this also became an indirect indication of the growing influence of nationalism on the revolutionary processes in Ukraine.
Description
Keywords
перманентна національна революція, Революція на граніті, Помаранчева революція, націоналістичний рух, permanent national revolution, Revolution on granite, Orange revolution, nationalist movement
Citation
Сич О. М. Революція на граніті 1990 р. і Помаранчева революція 2004 р.: динаміка впливу націоналістичних структур / Сич О. М. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 1. – С. 95–106.
Collections