Ефективність застосування принципів корпоративного управління при інноваційному підході до організації освітньої діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються передумови виникнення корпоративного управління й особливості застосування принципів корпоративної організації діяльності в освітній сфері. Досліджено досвід провідних університетів світу щодо реформування освітньої діяльності відповідно до вимог ринку праці й запровадження концепції корпоративного управління. Розглянуто підходи щодо впровадження корпоративного управління в практику діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів, орієнтованих на соціально-економічну результативність інноваційної освітньої діяльності й гарантування якості підготовки фахівців. Наводено досвід факультету інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана щодо впровадження концепції корпоративного підходу до організації освітньої діяльності й управління на факультеті.
In the article the conditions of corporate management and character of corporate organization using in the education sphere are considered. The educational reforming experience of the world’s leading universities in accordance with the requirements of the labor market and introducing the concept of corporate management are investigated. The approaches to the implementation of corporate management practices in Ukrainian universities that focus on socio-economic impact of innovative educational activity and ensuring the quality of specialists’ education are considered. The experience of introducing the concept of a corporate approach to organizing educational activities and management in the Faculty of Information Systems and Technologies of Vadym Hetman Kyiv National Economic University are presented.
Description
Keywords
корпоративне управління, корпоративна організація, інноваційний розвиток, освітня діяльність, вищий навчальний заклад, синергетика, ефективність, результативність
Citation
Степаненко О. П. Ефективність застосування принципів корпоративного управління при інноваційному підході до організації освітньої діяльності / О. П. Степаненко, О. Д. Шарапов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 216–228.