Дослідження пріоритетів суспільного мотивування трудової активності населення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі визначеної системи чинників досліджено пріоритетні потреби населення та рівень їх задоволеності. Виявлено, що у суспільному мотивуванні окремі матеріальні потреби поступаються вагомістю соціально-психологічним потребам: у справедливості розподілу результатів праці, диференціації заробітної плати, якісній професійній освіті. Рівень задоволення потреб свідчить про значний соціально-психологічний дискомфорт населення.
Main population’ needs and the level of their satisfaction are investigated based on definite system of factors. It is proved that some social-psychology needs are more important comparing to material ones. Main of them are distribution of results of work, earnings differential and quality of professional education as well. The level of needs’ satisfaction is proved the social-psychological discomfort of population.
На основе разработанной системы факторов исследованы приоритетные потребности населения и уровень их удовлетворенности. Выявлено, что в общественном мотивировании отдельные материальные потребности уступают по весомости социально-психологическим потребностям: в справедливости распределения результатов труда, дифференциации заработной платы, качественном профессиональном образовании. Уровень удовлетворения потребностей свидетельствует о значительном социально-психологическом дискомфорте населения.
Description
Keywords
суспільне мотивування, потреби, соціально-психологічний дискомфорт, society motivation, needs, social-psychological discomfort, общественное мотивирование, потребности, социально-психологический дискомфорт
Citation
Міщук Г. Ю. Дослідження пріоритетів суспільного мотивування трудової активності населення / Г. Ю. Міщук // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 63-68.
Collections