Сучасний розвиток підприємств молокопереробної підгалузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Представлено сучасне вирішення проблеми якості продукції молокопродуктового підкомплексу України. Запропоновано рекомендації стосовно дотримання досягнутого рівня якості молочної продукції.
The contemporary resolution of product quality problem is presented. The recommendations concerning the maintenance of achieved quality level of the diary products are presented in the paper.
Description
Keywords
молокопродуктовий підкомплекс, якість продукції, єдина система державного ринкового нагляду, diary product sub-complex, product quality, unique system of state market control
Citation
Бакалова Н. Л Сучасний розвиток підприємств молокопереробної підгалузі / Н. Л. Бакалова // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 179-181.