Трансформація структури зайнятості населення України: перспективи розвитку гнучких форм організації праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено динаміку трансформації структури зайнятості населення України. Розглянуто особливості неформальної зайнятості та самостійної зайнятості. Визначено характерні ознаки та обґрунтовано позитивні і негативні аспекти е-лансу в Україні.
The paper studies the dynamics of the transformation of the structure of employment in Ukraine. The features of informal employment and self-employment are examined in the article. The characteristic signs are determined and the positive and negative aspects of e-lance in Ukraine are founded in the work.
В статье исследована динамика трансформации структуры занятости населения Украины. Рассмотрены особенности неформальной занятости и самостоятельной занятости. Определены характерные признаки и обоснованы положительные и отрицательные аспекты е-ланса в Украине.
Description
Keywords
зайнятість, форми зайнятості, неформальна зайнятість, самостійна зайнятість населення, гнучкі форми зайнятості, фріланс, е-лансер, employment, forms of employment, informal employment and self employment, flexible forms of employment, freelancing, e-lancer, занятость, формы занятости, неформальная занятость, самостоятельная занятость населения, гибкие формы занятости, фриланс, е-лансер
Citation
Азьмук Н. А. Трансформація структури зайнятості населення України: перспективи розвитку гнучких форм організації праці / Н. А. Азьмук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 35-43.