Економічний механізм регулювання екологізації аграрного виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті дано характеристику процесу побудови ефективного економічного механізму екологізації сільськогосподарського виробництва відповідно до концепції стійкого розвитку. Розглянуто теоретичні аспекти природоохоронного вектору розвитку вітчизняної аграрної сфери у контексті оптимізації економічної, екологічної та соціальної складових. Запропоновано розмежувати ринковий і державний механізми екологізації сільськогосподарського виробництва.
The article describes the process of constructing an effective economic mechanism of ecological agriculture in accordance with the concept of sustainable development. The theoretical aspects of environmental vector of development of the domestic agricultural sector in the context of optimizing the economic, environmental and social components. A distinction between market and state mechanisms of ecological agriculture.
Description
Keywords
Екологізації, економічний механізм, навколишнє природне середовище, природоохоронні заходи, Greening, economic mechanism, environment, conservation measures
Citation
Пугачова Н. С. Економічний механізм регулювання екологізації аграрного виробництва / Н. С. Пугачова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 207–215.