Бідність як стримуючий чинник людського розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано складові індексу людського розвитку та визначено місце рівня життя населення в системі людського розвитку, виявлено, що основним дестримуючим чинником людського розвитку в Україні є низький рівень доходів і бідність населення.
In article components of an index of human development are analysed and the place of a standard of living of the population in system of human development is defined, it is revealed that the basic by a negative the factor of human development in Ukraine is low level of incomes and poverty of the population.
В статье проанализированы составляющие индекса человеческого развития и определено место уровня жизни населения в системе человеческого развития, обнаружено, что основным cсдерживающим фактором человеческого развития в Украине является низкий уровень доходов и бедность населения.
Description
Keywords
Бідність, об’єктивна бідність, суб’єктивна бідність, людський розвиток, індекс людського розвитку, соціальна політика, Poverty, objective poverty, subjective poverty, human development, index of human development, social policy, Бедность, объективная бедность, субъективная бедность, человеческое развитие, индекс человеческого развития, социальная политика
Citation
Марценюк О. В. Бідність як стримуючий чинник людського розвитку / О. В. Марценюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 198-203.