Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу

Thumbnail Image
Date
2012-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті йдеться про проблеми забезпечення ефективної зайнятості в економіці країни з урахуванням особливостей її інноваційного розвитку. Ефективна зайнятість передбачає такий тип соціально-трудових відносин, який забезпечує робочу силу стабільним та гідним заняттям, а також передбачає отримання достатнього рівня доходів. Стратегічним аспектам формування ефективної зайнятості присвячена дана стаття.
The article is dedicated to the problems of ensuring effective employment in the economy, giving characteristics of its innovative development. Effective employment provides this type of social and labor relations, which provides a stable work force and worthy activity, but also provides a sufficient level of income. This paper deals with the strategic aspects of the formation of effective employment.
Статья посвящается проблемам обеспечения эффективной занятости в экономике страны, учитывая особенности её инновационного развития. Эффективная занятость предусматривает такой тип социально-трудовых отношений, который обеспечивает рабочую силу стабильным и достойным видом деятельности, а также предусматривает получение достаточного уровня доходов. О стратегических аспектах формирования эффективной занятости идёт речь в данной статье.
Description
Keywords
ефективна зайнятість, ринок праці, робоча сила, інноваційний розвиток, стратегія, productive employment, labour market, labour, innovative development, strategy, эффективная занятость, рынок труда, рабочая сила, инновационное развитие, стратегия
Citation
Штундер І. О. Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу / І. О. Штундер // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 634-642.