Методологія та сутність програмно-цільового методу бюджетування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано вибір тематики дослідження прогресивних механізмів бюджетного процесу. Описано методи наукового пізнання, що використані в роботі, як складових компонентів методологічного дослідження. Досліджено погляди науковців і нормативно-правову основу для визначення програмно-цільового методу; також приведено іншомовні дефініції, що мають широкий вжиток у науковому середовищі. Проведено етимологічний, контекстний аналіз та створено візуальну модель досліджуваної категорії. Сформульовано основні сутнісні ознаки та запропоноване власне визначення програмно-цільового методу. Окреслено вивчення передумов виникнення та розвитку програмно-цільового методу як перспективи подальших досліджень.
In this article justified the choice of research themes of advanced mechanisms of the budget process. Described methods of scientific knowledge that used to work as components of methodological research. Studied the views of scientists and legal basis for the Performance-Based Budgeting. Also brought foreign-language definitions with wide consumption in the scientific community. Conducted etymologic and contextual analysis, created a visual model of the category that studying. Formulated the basic essential features and proposed own definition of program budgeting. Outlined the studying preconditions of the origin and development Performance-Based Budgeting as prospects of subsequent researches.
Description
Keywords
Бюджетна політика, публічні фінанси, прогресивні технології бюджетного процесу, бюджетування, програмно-цільовий метод, методологія, Fiscal policy, public finance, advanced technology of the budget process, budgeting, Performance Program Budgeting, methodology
Citation
Логвінов П. В. Методологія та сутність програмно-цільового методу бюджетування / П. В. Логвінов // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 256–266.