Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи

Thumbnail Image
Date
2012-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано прийнятність використання терміну «надійність банківської системи» та розглянуто основні аспекти її аналізу. Зокрема, охарактеризовано основні напрямки такого дослідження, запропоновано вимоги до елементів механізму забезпечення надійності банківської системи.
Allowability of the expression «banking system reliability» using is justified. Also the main aspects of the banking system reliability are investigated. In particular the main directions of such analysis are characterized and requirements to elements of the banking system reliability mechanism are proposed.
В статье обосновывается приемлемость использования термина «надежность банковской системы» и рассматриваются основные аспекты её анализа. В частности, охарактеризованы основные направления подобного исследования, предложены требования к элементам механизма обеспечения надежности банковской системы.
Description
Keywords
надійність, стійкість, стабільність, адаптаційні механізми, резервні механізми, reliability, soundness, stability, adaptive mechanisms, back-up mechanisms, надёжность, устойчивость, стабильность, адаптационные механизмы, резервные механизмы
Citation
Козлов В. І. Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи / В. І. Козлов // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 81–87.