Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено роль інформації у веденні війн як явища, що набуває на сьогодні матеріального і стратегічного значення. Відзначається, що сучасні інформаційні технології та інформаційні війни мають тисячолітню історію. Проведено паралелі між минулим і сучасним концептом інформаційної війни. Одним із основних засобів інформаційного протиборства на ранніх стадіях розвитку військового мистецтва було маніпулювання інформацією через психологічний вплив. Втім набагато масштабніші виміри інформаційні війни набули у ХХ столітті з розвитком і діяльністю ЗМІ. Висвітлено сучасні інформаційні впливи у порівнянні з тими, що використовувалися тисячоліття тому. Показано, як змінилися форми і засоби інформаційних війн, а також, як збільшились опції можливих комбатантів у них. Визначено мету інформаційних операцій, описано основні «гравці» на інформаційному полі бою минулого і сучасності. Відзначено, що розвиток інформаційних технологій дозволяє вченим розробити принципово нові системи зброї за короткий термін. Втім вочевидь інформаційна перевага є невід’ємною рисою будь-якого збройного конфлікту у XXI столітті.
The role of information in warfare as a phenomenon which has been acquiring today a material and strategic significance is discussed. It is noted that modern information technologies and information wars have ancient history.Comparison of the past and present concept of information warfar is done. One of the main tools of information confrontation during the initial stages of the art of war was dealt with manipulation of information through psychological influences. But with the developmentof media in the XX-th centuryinformation wars have acquired more huge dimensions.There are described modern information influences in comparison with those which were used millenniums ago. It is described how the forms and means of information wars were changed as well as how options of possible combatants of them were enhanced. The purpose of information operations is defined as well as the main «players» on the information battlefield of the past and present are described. It is noted that development of technology permits scientists to develop essentially new systems of armament during short time. Виt it is obvious that information superiority is an integral feature of any armed conflict of the XXI century.
Освещается роль информации в ведении воен как явление, которое приобретает сегодня материальное и стратегическое значение. Отмечается, что современные информационные технологии и информационные войны имеют тысячелетнюю историю. Проведены параллели между прошлым и современным концептом информационной войны. Одним из основных средств информационного противоборства на ранних стадиях развития военного искусства было манипулирование информацией через психологическое воздействие. Однако намного более масштабные измерения информационные войны получили в ХХ веке с развитием и деятельностью СМИ. Освещены современные информационные воздействия в сравнении с теми, которые использовались тысячелетия назад. Показано, как изменились формы и средства информационных войн,а также как увеличились опции возможных комбатантов в них. Определяется цель информационных операций, описываются основные «игроки» на информационном поле боя прошлого и современности. Отмечается, что развитие информационных технологий позволяет ученым разработать принципиально новые системы оружия за короткий срок. Однако очевидно, что информационное преимущество является неотъемлемой чертой любого вооруженного конфликта в XXI веке.
Description
Keywords
інформація, інформаційні технології, інформаційні війни, інформаційно-психологічні впливи, information, information technology, information warfare, information and psychological influences, информация, информационные технологии, информационные войны, информационно-психологические воздействия
Citation
Валюшко І. О. Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність / І. О. Валюшко // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 127–134.
Collections