Теорія людського капіталу: зародження, еволюція ідей та дискусія про призначення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано внесок нобелівських лауреатів у розробку ідей теорії людського капіталу, а також викладено результати дослідження тих причин та обставин, що сприяли її зародженню та стрімкому розвитку.
The paper analyzes the contribution of Nobel laureates in the development of ideas of human capital theory; and also the article presents results of a study of the causes and circumstances that contributed to its emergence and rapid development.
В статье проанализирован вклад нобелевских лауреатов в разработку идей теории человеческого капитала, а также изложены результаты исследования тех причин и обстоятельств, которые способствовали ее зарождению и стремительному развитию.
Description
Keywords
теорія людського капіталу, людський капітал, постіндустріальне суспільство, освітній рівень, нематеріальні активи, дохід, theory of human capital, human capital, postindustrial society, educational level, non-material assets, profit, теория человеческого капитала, человеческий капитал, постиндустриальное общество, образовательный уровень, нематериальные активы, доход
Citation
Мельничук Д. П. Теорія людського капіталу: зародження, еволюція ідей та дискусія про призначення / Д. П. Мельничук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 154-162.