Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено особливості сучасної системи соціальних пільг і запропоновані шляхи її оптимізації.
The article highlights the features of a modern system of social benefits and the ways of its optimization.
В статье освещены особенности современной системы социальных льгот и предложены пути ее оптимизации.
Description
Keywords
соціальні пільги, соціально вразливі верстви населення, медичне страхування, social benefits, social vulnerable population, health insurance, cоциальные льготы, социально уязвимые слои населения, медицинское страхование
Citation
Коцур А. С. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 585-595.