Інструменти інноваційного реформування національної системи митного регулювання

Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено науково-практичному обґрунтуванню інноваційних інструментів митного регулювання реалізації національних економічних інтересів. Реформування національної системи митного регулювання за необхідності захисту національних економічних інтересів в умовах інтеграції держави до глобальної торговельної системи вимагає пошуку інноваційних підходів. Обґрунтування інструментарію лібералізації митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах трансформації світової системи зовнішньоторговельних відносин відображено в науково-практичних доробках Гуд А.М., Ліпіхіної Т.Д, Сторожчука В.М., чому вони присвятили останні дослідження. Проте, пошук інноваційних інструментів компромісу між інтеграційними намірами країни і протекціоністськими потребами національного виробництва, в умовах його прибуткової залежності від зовнішньоторговельних потоків актуалізується. Робота присвячена пошуку та обґрунтуванню інноваційних інструментів результативного реформування національної системи митного регулювання в умовах подальших глобалізаційних перетворень у світогосподарській системі. Реалізація інтеграційних намірів держав як суперечить, так і співпадає на світових ринках товарів, послуг, ресурсів, ідей. Ефективний досвід національних митних систем, що перебували й перебувають у стані реформування: Сінгапуру, Австралії, КНР, Малайзії, країн Північної Європи та Латинської Америки, вибір яких ґрунтувався на динаміці результативності їх зовнішньоторговельних відносин у межах глобального торговельного співтовариства, дозволив виокремити компетентності, яким мають відповідати оновлені/модернізовані інструменти системи митного регулювання. Сформовано авторський підхід до результативності реформування національної системи митного регулювання. Виходячи із компетентного навантаження на інструменти системи митного регулювання, 100 % результат від реформ забезпечуватиме на 20 % — ретельний прорахунок ефективної ставки митного тарифу та сукупних нетарифних інструментів по просуванню експортно/імпортних потоків у відповідності до національних економічних інтересів. 80 % результативності реформування забезпечуватиме втілення ефективних комунікативних технологій із державами глобального торговельного співтовариства. The article is dedicated to scientific-practical grounding of innovative tools of tax regulation of national economic interests realization. Reforming of national tax regulation system within necessity of protecting national economic interests under conditions of state integration into global trade system requires seeking innovative approaches. The set of tools of foreign trade customs-tariffs regulation under conditions of world foreign trade system relation transformation is reflected in scientific-practical works of Hud A.M., Lipikhina T.D., Storozhchuck V.M. who dedicated their last works to the subject. However, the search for innovative tools of compromise between integration intentions of the country and protectionist needs of national production under conditions of income dependence from foreign trade torrents is actualized. The work is dedicated to a search and grounding of innovative tools of efficient reforming of national tax regulation system under conditions of further globalization transformations in the world industry system. Countries’ integration intentions realization both contradict and coincide on the world markets of goods, services, resources, and ideas. Efficient experience of national tax systems that have been and are being reformed (e.g. Singapore, Australia, PRC, Malaysia, countries of Northern Europe and Latin America) and whose choice was based on efficient dynamics of their foreign trade relations within the global trade community let us distinguish competences which must be met by updated/modernized tools of tax regulation system. The author’s approach to efficiency of national tax regulation system reforming has been formed. On the basis of competent load onto tools of tax regulation system, 20 % out of 100 % reforming result will be provided by thorough calculation of efficient rate of tax tariff and joint non-tariff tools for promoting export-import torrents in accordance with national economic interests; and 80 % of reforming efficiency will be provided by implementation of efficient communication technologies with countries of the global trade community.
Description
Keywords
глобальна торговельна система, державний бюджет, комунікативні технології, митне регулювання, митна реформа, національні виробники, національні споживачі, національні економічні інтереси, регуляторні інструменти, global trade system, state budget, communication technologies, customs regulation, customs reform, national producers, national consumers, national economic interests, regulating tools
Citation
Іринчина І. Б. Інструменти інноваційного реформування національної системи митного регулювання / Іринчина Інна Б. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 165–185.