Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного потенціалу підприємства,в основу яких покладено математичний апарат нечіткої логіки та нейронних мереж. Розроблені моделі дозволяють не розглядати усі комбінації параметрів при прийнятті результуючого рішення, що суттєво підвищує швидкість оброблення інформації, надають можливість врахувати різноякісні їх типи, динамічно змінювати множину оцінювальних показників у швидкоплинних умовах внутрішнього та зовнішнього середовищ. Наведено особливості побудови комплексної цільової програми підвищення рівня використання стратегічного потенціалу, що дозволяє визначити  основні напрямки фінансування та здійснити ефективний розподіл обмежених ресурсів підприємства.
В статье разработан методологический подход и построены соответствующие структурная и математическая модели определения уровня использования стратегического потенциала предприятия,в основу которых положены математический аппарат нечеткой логики и нейтронных сетей. Разработанные модели позволяют не рассматривать все комбинации параметров при принятии результирующего решения, что существенно повышает скорость обработки информации, предоставляют возможность учитывать разнокачественных их типы, динамически  изменять множество оценочных показателей в изменчевых условиях внутренней и внешней сред. Приведены особенности построения комплексной целевой программы повышения уровня использования стратегического потенциала, которая позволяет определить основные направления финансирования и осуществить эффективное распределение ограниченных ресурсов предприятия.
There are developed the methodological approach and constructed the appropriate structural and mathematical models of assessment the level of the strategic potential of enterprise in the article, which are basedon mathematical tool of fuzzy logic and neural networks. The developed models llow not to consider all combinations of parameters at making decision, which significantly increases the speed of information processing, make it possible to consider its different nature, change the set of valuation parameters dynamically under conditions of variable internal and external environments. The peculiarities of omplex target program of strategic potential using improvement constructing are presented. It allows identifying the main areas of funding and making efficient allocation of scarce resources.
Description
Keywords
стратегічний потенціал підприємства, нечітка логіка, нейронна мережа Хопфілда, комплексна цільова програма, стратегический потенциал предприятия, не­четкая логика, нейронная сеть Хопфилда, комплексная целевая программа, the strategic potential of enterprise, fuzzy logic, Hopfild’s neural network, complex target program
Citation
Азарова А. О. Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення / А. О. Азарова,О. В. Антонюк // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 37–64.
Collections